| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání stavební komise, konané dne 14.11.2016ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 14. 11. 2016, od 18 hodin, vel zasedací místnost radnice. Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček

Omluven: xxx

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Sedláček, pan Macke

Host: pan Otava (starosta)P r o g r a m:

1/ Nabídky a návrh měru ozelenění vytipovaných pozem ve městě (předkladatel paní Rybová, OSMI);

2/ zné;k bodu 1/

SK projednala a posoudila předložený materiál s těmito závěry a doporučeními:

Obecně je vhodné provádět bariérní a izolační zeleně, ale dy je třeba respektovat územní plán , dlouhodobý výhled rozvoje a ipravované investiční projekty ve města (městské i státní). K jednotlivým lokalitám: Pozemky p.č. 15/2, 15/8, Litol, mezi zemědělským družstvem a silnicí Jiráskova a Mršníkem.

Kdysi bylo více zalesněno, jak nyní, a je to vhodná plocha pro ozelenění. Lze doporučit ke zpracování projektu a záměru. Při návrhu nutno respektovat výhled územního plánu, vyšší zažení lokality prašností a možnost zaplavení Labem.Pozemek p.č. 819/1, Litol, trojúhelník u Kovony, železnice a ulice Švermova.

Komise doporučuje k řešení zeleně, ale výraznější efekt bude mít pouze při zapojení další návazné sousední zeleně (pozemky podél železnice).

Je třeba prověřit kolizi a soulad s plánovou rekonstrukcí železniční stanice a kolejiště. Dle možností prověřit rozšíření na sousední pozemky 819/14 a 823/13, které jsou pro zástavbu dle územního plánu omezeně využitelné, spíše reál nevyužitel (dopraví (ne)napojení, sousední bytová zástavba).Pozemek p.č. 2126/30 a 2126/22, Litol, pás zeleně podél kolejiště na Litolské straně.

Obecně komise jako výhledový záměr doporučuje, vytvořil by se m žádoucí pás izolní zeleně podél železnice, kde bude v budoucnu i protihluková stěna. Je ovšem třeba respektovat a před zadáním studie dořešit:

a) Návrh zeleně musí respektovat zamýšlenou rekonstrukci nádraží a kolejiště včet ploch projektem zamýšlených jako zařízení staveniště a obsluha staveniště. Taktéž navrhované protihlukové stěny.

b) Realizace musí být časově v souladu se stavbou opravy nádraží a kolejiště a částečně také nadjezdu

(aby nedošlo stavbami ke zničení realizované zeleně).

c) Pozemky nepatří městu eské dráhy, a.s.). Již před zadáním projektu je nut t jakou jistotu budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků. Bez toho nemá smysl zadávat ani projekt či studii. Dostatečnou garancí může být smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva na dlouhodobé ití či nájem.Pozemek p.č. 220/3, 220/1, 221/20, Lysá, zahrada Čtyřlístek.

Komise vítá a souhlasí s úpravami a rozšířením zeleně v areálu MŠ. Z návrhu není patrné, zda se to týká celé zahrady nebo pouze předprostoru ke vstupu do staré budovy.

V tomto ípadě není nut řešit a znovu platit zjišťování inženýrských sítí. S ohledem na nedávnou přístavbu objektu musí být vše v aktl a digitální podobě dostupné z předchozího projektu MŠ.Pozemek p.č. 3487/1 a 3487/2, Litol, historická polní cesta z ulice Švermova k Labi.

Komise předpokládá, že je měrem realizovat stromořadí v linii pol cesty. To je obecně vhodný měr, ale nikoliv v tomto prostoru.

Nová stromořadí musí vždy respektovat dlouhodobý výhled rozvoje obce (desítky stovky let) v dané lokalitě. V tomto ípadě se jedná o v podstatě jedi vel rozvojové území obce, které by přetnulo nové stromořadí. m by výrazně narušilo jakýkoliv budoucí možný rozvoj. toto území nebylo v novém
územním plánu nakonec zaneseno jako rozvojové (tzv. Nová Litol), nelze ho, chválihodným měrem, do budoucna narušit či zablokovat. Tak by se ale v případě realizace navrhovaného stromořadí stalo. Komise důrazně nedoporučuje realizaci tohoto záměru!

Teoretickou alternativou by byl pozemek p.č. 3479/1 (a další návazné směrem na Byšičky přes pole), který je i ve výhledu uvažován jako veřej komunikační prostor (ulice) s ilehlými plochami zeleně. Je zde vedena naučná stezka a je využitel i jako cyklotrasa. V návrhu stromořadí je nut respektovat budoucí uliční profil nové komunikace lépe tedy jednostranné stromořadí umístěné směrem k železnici. Limitou je nutnost jednat se státem, pozemek patří České republice, správa Povodí Labe, s.p.Na zpracování projektové dokumentace v předložené výši by dle názoru komise mělo proběhnout výběrové řízení.k bodu 2/

Proběhla obecná diskuse k návrhům architektonické soutěže nové sportovní haly a Husova náměs. Komise konstatuje, že bohužel neměla možnost se k návrhům před výběrem vítězného nijak vyjádřit. Do budoucna by komise uvítala, aby takto zásadní stavby komi prošly, pokud to bude alespoň trochu mné. Ve tši měst je to standard a je to jedna z věcí, proč je stavební komise ízena a má zástupce všech uskupení zastupitelstva.íští jednání SK je naplánováno na 12.12.2016 na 18,00 hod, vel zasedací místnost radnice.


V Lysé n. L. dne 15.11.2016Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)


……………………..

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.