| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 13. 6. 2016, od 18 hodin, v kanceláři místostarosty.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, Macke, Čichovský, Sedláček, Vlček a Jehlička
Omluven: 
Nepřítomen: pan Hukal a Adámek

Host: pan Gregor

P r o g r a m:
1/ Posouzení materiálu: „ Problematika mateřských a základních škol v Lysé nad Labem“ od pana Ing. arch. Jana Rittera ml..
2/ Řešení pozemních komunikací:
   a) ul. Klicperova s pokračováním do ul. V Zátiší
   b) ul. Stržiště   (předkladatel M. Šulcová)

3/ Posouzení energetické náročnosti jednotlivých budov v majetku města

(tento bod jednání se projednával z iniciativy členů SK)

4/ Různé

k bodu 1/

SK projednala a posoudila materiál: „ Problematika mateřských a základních škol v Lysé nad Labem“ od pana Ing. arch. J. Rittera ml. a vyjádřila své uspokojivé stanovisko.

Zároveň však konstatovala, že chybí celková koncepce rozvoje města. Z územního plánu byly vyškrtnuty rozvojové plochy; v Litoli chybí občanská vybavenost …

k bodu 2/

U problematiky řešení pozemních komunikací:

a) v ul. Klicperova s pokračováním do ul. V Zátiší, SK podpořila zpevnění stávající komunikace, avšak zároveň konstatovala, že stávající zastavěnost nedovoluje stavbu dle platných norem

(zelený pruh o š. 0,5m by se musel zminimalizovat; chybí obratiště ...atd).

b) v ul. Stržiště, SK souhlasí s návrhem zalomeného chodníku a dále i navrhuje doplnění chodníku před dům č.p. 928 – tak, aby tvořil souvislý pruh.

k bodu 3/

týkající se posouzení energetické náročnosti jednotlivých budov v majetku města (viz příloha - tabulka zpracovaná odborem SMI MěÚ) SK konstatovala, že většina budov dosahuje spíše podprůměrných hodnot.

SK doporučuje u těchto budov dosáhnout lepších parametrů známými stavebními úpravami (jako jsou zateplení fasády, výměna oken a dveří ...atd.).

k bodu 4/

v bodu "Různé" členové SK diskutovali nad stavebními záměry města vyššího rozsahu, jako jsou:

  - výkupy pozemků pro silniční obchvat města

  - oprava nadjezdu přes železniční trať  (načasování, objízdné trasy atd.)

Příští jednání SK je naplánováno na 12.9.2016 na 18,00hod. 


V Lysé n. L. dne 16.6.2016 ……………………..

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Pavel Jehlička (předseda stavební komise)

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.