| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 12. 9. 2016, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Macke, pan Sedláček (pozdější příchod), pan Čichovský
Omluven: pan Jehlička (vzdal se funkce v komisi e-mailem 7.9.2016), pan Vlček.
Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek

P r o g r a m:

1/ Studie proveditelnosti domu Na Františku 253/9. Lysá n/L (předkladatel M Šulcová);
2/ Výhrady některých majitelů přilehlých nemovitostí k doporučení SK pro plánovaný chodník ul. Stržiště (řešeno na komisi 06/2016);
3/ Studie stavebních úprav objektu ZUŠ v Lysé nad Labem (předkladatel M. Šulcová);
4/ Různé

k bodu 1/

SK projednala a posoudila předložený materiál s těmito závěry a doporučeními:

U studie bychom uvítali stručný textový popis záměru, který je běžnou a obvyklou součástí studií. V čistopise by mělo město požadovat doplnit.

Studie neřeší parkování vozidel objektu, což je legislativní požadavek a nedostatek studie. Situace evokuje, že dvůr a zahrada bude výhradně zeleň. Dochází ke změně využití části objektu a ke zvýšení počtu bytů, které povede ke zvýšení nároku na parkování vozidel. V prostoru Na Františku jsou dostupné určité kapacity pro parkován na veřejných komunikacích, ale jsou velmi omezené. Je tedy nutné řešit nekryté parkování i na pozemku stavby. Zahrada je dostatečně velká, poskytne prostor na parkovací stání i zeleň. V rámci studie se standardně zpracovává základní bilance potřeby parkovacích stání a textový popis návrhu řešení.

Komise doporučuje zachovat průchod a průjezd přes zahradu k obecním pozemkům p.č. 194/5 a 190/1 s návazností na nemovitost na pozemku p.č. st. 314 v ulici Sojovická. Jsou zde obecní pozemky a nemovitosti, které mohou být výhledově využity a je třeba zachovat propojení do lokality Na Františku. Není myšlena komunikace, ale pouze zpevněný nebo částečně zpevněný koridor průjezdu a průchodu. Studie navrhuje koridor zablokovat vzrostlými stromy.

SK není komise sociální nebo pro bydlení, ale doporučuje při plánování záměru včas informovat stávající nájemníky a pokud to nové využití objektu dovolí, přednostně nabídnout nové nájmy stávajícím nájemcům.

SK si dovoluje požádat o předložení projektu pro povolení stavby v rozpracovanosti k vyjádření (včetně textových částí).

Mimo výše uvedeného komise s předloženým návrhem souhlasí. Návrh poskytne lepší využití objektu, který má v současném stavu poměrně nevhodné uspořádání dispozic.

k bodu 2/

K dříve řešenému bodu doplnění chodníku v ulici Stržiště přišly SK podněty od souseda (dům č.p. 785) a vzdálenějšího obyvatele Lysé. Výhrady byly k potřebě zde chodník zřídit a k poškození stávající zeleně.

Namítající si SK dovoluje směrovat s výhradami na příslušné odbory, které plánování daných akcí administrují, případně radu města, či zastupitele. SK si ráda vyslechne podněty občanů, ale je to především poradní orgán rady města a nemůže ze své funkce tlumočit výhrady občanů města. SK neurčuje investice města a místa, kde budou dány priority.

SK je situace v místě známá a řada členů komise se byla na místě i podívat. Nejednalo se tedy o vyjádření „od stolu“, takto se komise snaží o věcech nerozhodovat.

SK trvá na názoru, že chodník je zde potřeba doplnit. Chodníky jsou před a za tímto sektorem ulice a chybí návaznost. Na druhé straně ulice chodník chybí v ještě delším úseku. Ulice Stržiště je dopravně poměrně vytížená, vozovka má nezpevněnou krajnici, podél komunikace se hodně parkují vozidla a je zde pohyb chodců. Jedná se o komunikaci, kde by měl být k dispozici alespoň jednostranný chodník. SK posuzovala i možnost umístění chodníku na druhé straně ulice, ale na zamýšlené straně jsou vhodnější návaznosti na stávající síť chodníků a pozemky.

Mírné směrové zalomení chodníku dle názoru komise nevadí. Zalomení není nijak výrazné, aby chodce odradilo od využití chodníku.

Z hlediska ochrany zeleně. Chodník je dle poskytnutých výkresů trasován mimo vzrostlé stromy v přijatelném odstupu a výškově je niveleta v okolí stromů měněna minimálně. Jsou tedy splněny všechny předpoklady k ochraně stávající hodnotné zeleně a to včetně kořenového systému. K záměru se bude vyjadřovat odborně fundovaný odbor životního prostředí, který na ochranu zeleně ve městě dbá.

Nesporně dojde k záboru travnatých ploch a k redukci/odstranění některých keřů. Kácení vzrostlých stromů navrhováno dle předloženého není a do větší části zelené plochy zasahováno nebude.

k bodu 3/

SK projednala a posoudila předložený materiál s těmito závěry a doporučeními:

U studie chybí standardní a obvyklý stručný textový popis záměru. V čistopise doporučujeme nechat doplnit. Jinak je studie zpracovány hezky a nabízí smysluplné využití a rozšíření prostor.

Bez textového popisu nebylo zřejmé, zda je horní sál myšlený i na využití pro veřejnost. Pokud ano, upozorňujme na aspekt nemožnosti umístění výtahu a tedy zhoršený přístup starších osob, které vystoupení žáků hojně navštěvují. Sál doporučujeme řešit s klimatizací (při vystoupeních a větším poštu lidí je to nezbytnost).

Jako výhled do budoucna a pravděpodobně jediný reálný způsob, jak k objektu doplnit výtah, by byl odkup menšího sousedního domu č.p. 653 (pan Stanislav Studený). Pak by bylo možné udělat venkovní výtah s návazností na centrální chodby (po dílčí úpravě učebny na patře)

SK si dovoluje požádat o předložení projektu pro povolení stavby v rozpracovanosti k vyjádření (včetně textových částí).

k bodu 4/

a) Předseda SK pan Jehlička oznámil e-mailem dne 7.9.2016 rezignaci na členství v komisi. Zápisy a materiály na SK prozatím zpracuje pan Bláha (předchozí předseda SK). SK žádá radu města o určení nového předsedy nebo sdělení, zda si SK může předsedu určit ze členů komise sama.

b) Členové komise pověřují pana Bláhu k zjištění aktuálních informací ke stavu dříve posuzovaného záměru na přístavbu ZŠ Litol. Předloží na další SK.

c) Krátká diskuse k obecným tématům ve městě týkající se SK.

Příští jednání SK je naplánováno na 10.10.2016 na 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 21.9.2016 .........................

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.