| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 12. 12. 2016, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Macke

Omluven: pan Sedláček

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Studie na přístavbu tělocvičny ZŠ Litol, zpracoval Ing. Svačina (předkladatel rada města);

2/ Vítězný návrh studie nové sportovní haly (předkladatel členové stavební komise);

k bodu 1/

SK projednala a posoudila předložený materiál s těmito závěry a doporučeními:

Komise nemá proti předložené studii námitek. Návrh respektuje reálně zastavitelnou plochu pozemku a doplňuje k ZŠ potřebnou tělocvičnu.

Pro definitivní řešení přístavby komise doporučuje zpracovat více variant návrhu a to formou rozšíření studie o další varianty. Alternativně v rámci výběrového řízení na zpracovatele projektu nepodmínit dodržením studie (využít pouze jako vymezení zadání) a požadovat zpracování vlastního návrhu vítězného projektanta. Město pak bude mít možnost vybírat z minimálně dvou návrhů.

Finální řešení projektu musí respektovat možnost další přístavby objektu směrem do ploch hřiště, tak aby byla realizovatelná spojovací chodba na východní straně domu. Doporučuje uvést do zadání projektu (předložená studie to respektuje).

k bodu 2/

SK diskutovala vítězný návrh nové sportovní haly (Ateliér Machar s.r.o.). Prezentace výsledků soutěže a vítězného návrhu se zúčastnili dva členové SK.

Komise chválí, že jsou stavby tohoto významu vybírány formou architektonické soutěže. K vítěznému návrhu (a obecně k záměru stavby) má SK tato doporučení a komentáře (některé byly uvedeny již v rámci doporučení komise k zadání architektonické soutěže):

a) V rámci zadání zpracování projektové dokumentace je nutné zadat i vyřešení širšího urbanistického konceptu a rozvoje celé dotčené funkční plochy včetně dopadu na infrastrukturu (komunikace a inženýrské sítě). Nesmí dojít k tomu, aby záměr haly zablokoval další využití nezastavěné části této plochy. Jedná se o území mezi ulicemi Ke Skále, Lom, Komenského a Rybízová.

Návrh musí mít vyřešenu dopravní vazbu pro zásobování a provozní obsluhu domu vozidly (příjezd až k domu), ideálně bez křížení s pěším provozem (tedy bez využití pochozího parteru). V případě realizace záměru bude nezbytné dořešit.

b) Uvažovaný počet parkovacích stání (40) je nedostatečný a dle názoru SK ani neodpovídá výpočtu dle ČSN pro navrhovaný objekt (deficit 10-15 stání). Je třeba zohlednit i hledisko záměru pořádání společenských akcí a akcí pro větší počty osob. Lokalita nemá parkovací kapacity a parkování návštěvníků v sousední obytné zástavbě je nepřípustné. SK důrazně nedoporučuje vytvářet další koncept „výstaviště“ (tedy stavba občanské vybavenosti bez parkovací kapacity).

Je nutné vyřešit alespoň nouzové plochy pro možnost odstavení autobusu, návrh neřeší a neumožňuje.

c) Součástí záměru haly je v realizaci nezbytné projektově i investičně uvažovat rozšíření ulice Komenského (úsek mezi Školou a hřbitovem). V tomto úseku je ulice v nevyhovující šířce, mají zde problémy se vyhnout i osobní vozy. Po výstavbě haly lze očekávat i provoz autobusů a nákladních vozidel a zvýšení provozu osobních vozidel.

d) Před zadáním záměru do realizace je třeba si uvědomit, že provoz zařízení bude ztrátový. Lysá a její spádová oblast není tak velká, aby naplnila kapacitu objektu v dostatečném období za tržní cenu pronájmu. V objektu je i uvažováno s využitím pro školy a instituce města, tedy nezisková činnost. Objekt také bude vyžadovat několik pracovníků na jeho běžný provoz a údržbu.

7) Prezentovanou cenu stavby 62 mio je nutné brát spíše jako nedosažitelnou. Při rozvaze investice je nutné počítat s vyšší částkou (cca +25 mio). Výpočet ze studie dle metodiky JKSO je proveden správně, ale zvolená cena 2980,-/m3 nepostihuje všechny části a vazby stavby, ale hlavně nerespektuje prezentovaný standard stavby! Náklady na související části stavby (parter, inž. sítě, komunikace) také nebyly zohledněny.

Před zadáním záměru do další fáze doporučujeme nechat zpracovat podrobnější propočet nákladů ze studie. Propočet nevychází jen z objemu budovy, ale zohlední výměry známých prvků ze studie, kterým přiřadí reálné jednotkové ceny. Za nijak závratnou sumu by to měl být schopen vyhotovit zpracovatel studie (za pomoci rozpočtáře). Případně lze zadat i externě, ale byly by nutné podrobnější podklady od studie.

8) V rámci zadání dalšího stupně projektu požadovat podrobné řešení vlivu haly na okolní bytovou zástavbu z hlediska světelných a hlukových emisí. Provoz haly lze očekávat i ve večerních hodinách a tomuto je třeba věnovat pozornost, bytová zástavba je blízko a všechny návrhy pracují z velkoplošnými prosklenými plochami do bočních stran. U VZT a klimatizačních zařízení bude vhodné je situovat mimo střechy a s výdechy na jižní nebo západní stranu. Případně na střeše důsledně protihlukově kapotovat.

Stručně k ostatním návrhům:

(podrobně popsáno v důvodové zprávě hodnotitelské komise, kde jsou negativa i pozitiva návrhů)

Schindler Seko Architects

Chválíme za provedení ideového návrhu řešení zbytku území (nehodnotíme kvalitu návrhu, jen že byl proveden). Podrobněji zpracováno a poskytuje výkresově o záměru maximum informací. Chybí textový popis záměru. Parkování v adekvátním počtu.

PROSTOR 008 s.r.o.

Kvalitně zpracováno s dostatkem informací. Dostupné výkazy základních ploch. Předloženy provozní varianty uspořádání.

SPORTPROJEKTA Praha s.r.o.

Proveden návrh celého území. Kvalitně zpracováno s dostatkem výkresových informací, ale chybí textový popis. Parkování v adekvátním počtu. Předloženy provozní varianty uspořádání.

Osobní poznámka pan Bláha: Vítězný návrh má bezpochyby nejlépe vizuálně zpracované prezentační panely, ale poskytuje nejméně informací technického a provozního rázu a je patrné nejmenší promyšlení konstrukčního návrhu. Věřím, že pro rozhodnutí hodnotící komise nebyla hlavním vodítkem vizuální prezentace studie a nereálně nízké náklady na stavbu.

Jako zcela nereálný se mi jeví studií uvažovaný koncept „eliminujeme nutnost chlazení v letních měsících“. Objekt tohoto typu vyžaduje v konečném důsledku dle legislativy i kvality provozu nucené větrání (jen pro žákovské tělocvičny je nutné zajisti výměnu 20 m3/h na 1 žáka a udržet průměrnou, minimální a maximální teplotu v místnosti). Přirozeným větráním není možné splnit oba požadavky, hodnota výměny vzduchu je moc vysoká a nucené větrání nelze provozovat v letních měsících bez dochlazování vzduchu a v zimě bez ohřevu.

Chválím zpracované obsáhlé hodnocení návrhů.

Příští jednání SK je naplánováno na 9.1.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 4.1.2017

..........................

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.