| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Z á p i s

z jednání stavební komise, konané dne 11. 4. 2016, od 18 hodin, v kanceláři místostarosty

Přítomni: pan Čichovský, Bláha, Vlček, Sedláček a Jehlička
Omluven: pan Macke, Adámek
 Nepřítomen: pan Hukal

P r o g r a m:

1/ Různé (všechny body jednáni se projednávaly z iniciativy členů SK )

V rámci jediného bodu tzv. „různé“ členové SK diskutovali nad následující problematikou:

a) Uložení stavební suti v areálu bývalé Fruty.
b) Načasování a objízdné trasy během opravy nadjezdu.
c) Hasičská zbrojnice – využití, financováni atd.
d) MS Development - obchodní prostory, zázemí pro lékaře.
e) Karlov - záchrana historického objektu.

k bodu l a/

SK konstatovala, že v areálu bývalé Fruty dochází k hromadění stavební suti. Tuto stavební suť by bylo zapotřebí rozhrnout na stávající betonovou desku a zároveň udělat taková opatření, aby mohlo docházet k bezproblémovému vsakování dešťové vody.

k bodu l b/

SK diskutovala nad stavem nadjezdu, - načasováním jeho opravy a objízdnými trasami během jeho rekonstrukce.

k bodu l c/

v dalším bodě SK projednávala dostavbu hasičské zbrojnice.

U tohoto téma byly vzneseny dotazy ohledně využití (pro jak velkou oblast má sloužit), financování (zda by se i Milovice neměly finančně podílet).

Zveřejnit celkovou částku, která je na tento projekt určena

Dále pak téma - střediska integrovaného záchranného systému, - co bude s prostorem u Šibáku (dle schváleného ÚP).

k bodu l d/

SK dále konstatovala, že v dalším pokračování projektu MS Development by v důsledku postupného úbytku lékařů bylo zapotřebí umístit zde ordinace + zázemí, čekárny včetně služebních bytů pro nové lékaře.

k bodu l e/

v posledním bodě byl vznesen dotaz na příslušný odbor MěÚ, ohledně problematiky záchrany historického objektu na Karlově, a to jaké konkrétní kroky se činí / byly již učiněny?

Příští komise se bude konat 9.5.2016 od 18h, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 9.5.2016 ……………………………………

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Pavel Jehlička (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.