| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr. Veronika Vaňáčková; Romana Smolíková; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA; Mgr. Martina Tužinská Synková; PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.; Michal Toužín; Ing. Zdeněk Šalda; Vlasta Kazdová

Nepřítomni: Petra Pospíšilová

 1. Představení členů komise

 2. Členové komise stvrdili, že jsou seznámeni s jednacím řádem

 3. Obsahová náplň: komise se vzhledem k aktuální problematice nadlimitních hodnot dusičnanů v pitné vodě zabývala doporučením, které bude předáno radě a zastupitelstvu města Lysá nad Labem. Dne 28. ledna 2015 se bude konat mimořádné zasedání zastupitelstva k aktuálnímu stavu kvality městské vody, komise uvítá, pokud její podklad bude sloužit k dalšímu postupu v řešení této problematiky.

Doporučení komise pro životní prostředí radě a zastupitelstvu města Lysá nad Labem ve věci nadlimitní hodnoty dusičnanů v pitné vodě:

 1. Preferovat dlouhodobá řešení, tedy hledání a případnou koupi jiného než stávajícího zdroje pitné vody společně s vybudováním příslušné infrastruktury a upustit od krátkodobých a přechodných investic typu instalace filtru u kontaminovaného zdroje.

 2. Neprodleně učinit opatření ve školkách. Kontakty na odborníky pro posouzení vhodné varianty pro snížení dusičnanů ve vodě může komise pro životní prostředí poskytnout.

 3. Revize a rozšíření ochranných pásem kolem využívaných zdrojů pitné vody, zajištění jejich pravidelné kontroly a údržby a kontrola dodržování režimu ochranného pásma ze strany zemědělců.

 4. Vypracování nezávislého odborného posudku, na jehož základě bude zvoleno vhodné řešení pro úpravu a provoz dodávky pitné vody. Jeho obsahem bude zhodnocení stávající nevyhovující situace, návrh optimálních technických řešení, analýza nákladů a investic navrhovaných řešení s garancí kvalitní pitné vody v dlouhodobém horizontu ve všech jejích parametrech a - s přihlédnutím k aktuální situaci - s nízkým obsahem dusičnanů.

 5. Nastavení mechanismů, jakými se budou informovat občané v podobných situacích, aby opětovně nedošlo k prodlevě. Vypracování krizového plánu pro případ havarijního stavu.

 6. Zadání výběrového řízení na nového správce vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem.

 7. Podání mimořádného opravného prostředku proti opatření Krajské hygienické stanice pro Stavokomplet k možnosti navýšení limitu dusičnanů na 80 mg/l do roku 2017.

 8. Zavedení nezávislé namátkové kontroly pitné vody z různých odběrných míst vodovodního řadu.

 9. Zadat Stavokompletu, aby definoval příčinu nadlimitních hodnot dusičnanů ve vodě. Tuto zprávu zveřejnit na městském webu.

 10. Revize smlouvy mezi Stavokompletem a městem Lysá nad Labem, s dodatkem povinnosti informovat pravidelně občany Lysé nad Labem o stavu pitné vody, zejména v případě dalšího překročení limitu dusičnanů nad 50 mg/l, a to formou webu, letáků do schránek, případně rozhlasem.

 11. Vyjádření kompetentních osob městského úřadu Lysá nad Labem ke stávající situaci.

 12. Podpořit instalaci dalších automatů na vodu původem z Káraného.

V Lysé nad Labem, dne 26. 1. 2015

Zapsala: Mgr. Veronika Vaňáčková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.