| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr.Veronika Vaňáčková; Romana Smolíková; PharmDr. Pavlína Tůmová, MBA; Mgr. Martina Tužinská Synková; Petra Pospíšilová; Michal Toužín; Ing. Zdeněk Šalda; Vlasta Kazdová

Nepřítomni: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Obsahová náplň:

 1. Řešení nadlimitní hodnoty dusičnanů v pitné vodě

Komise byla seznámena s výstupy mimořádné schůze zastupitelstva k aktuálnímu stavu kvality městské vody, která se konala 28. ledna. Na tomto zasedání také zaznělo, že město preferuje instalaci ionexových filtrů a v dlouhodobém horizontu hledání nového zdroje pitné vody. Vzhledem k tomu, že se všichni přítomní shodli na tom, že by bylo vhodné informovat veřejnost o této problematice i z pozice komise, bude v Listech otištěn článek k vyhodnocení situace a dalších možnostech řešení. Článek bude publikován po řádném připomínkování a vyjádření všech členů komise.

 1. Změna systému sběru a třídění odpadů

Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 18. února, byl předložen návrh na "modernizaci systému sběru a třídění odpadu ve městě a zavedení motivačních stimulů na podporu třídění odpadu". Komise projednala návrh a postupuje radě a zastupitelstvu vyjádření:

Komise doporučuje

 1. soustředit se nejprve na rychlé a jednoduché změny

  1. připravit mapu sběrných míst, která zobrazí docházkovou vzdálenost pro jednotlivá sběrná místa

  2. navýšit počty sběrných míst tak, aby došlo ke snížení docházkové vzdálenosti

  3. navýšit počty sběrných nádob ve stávajících lokalitách, kde pravidelně dochází k jejich přeplnění

  4. prověřit možnosti rozšíření typů sběrných nádob na sběrných místech (například bioodpad, nápojové kartóny, hliník atd.)

  5. přistavovat častěji velkoobjemové kontejnery na bioodpad, zejména v měsících vegetačního růstu

 1. připravit podklady pro zavedení přímé platby za směsný odpad nebo slevy z poplatků za vytříděný odpad

 1. získat nebo připravit detailní technický a ekonomický popis odpadového hospodářství obcí obdobné velikosti, kde jsou přímé platby nebo slevy z poplatků již delší dobu zavedeny a kde se osvědčily (doporučujeme Mikulov a Letohrad)

 2. vypracovat detailní ekonomickou a technickou rozvahu pro různé varianty změny odpadového hospodářství v Lysé nad Labem

 3. na příkladu z Nymburka je vidět, že při nesprávném nastavení nemusí změna vést k pozitivním ekologickým a ekonomickým výsledkům a občané mohou vnímat změnu spíše negativně

 4. bez detailní analýzy možností a pečlivé přípravy proto nedoporučujeme provádět větší změny v odpadovém hospodářství

V Lysé nad Labem, dne 5. 3. 2015 Zapsali: V. Vaňáčková, M. Toužín
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.