+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Zápis

z jednání komise pro aktivní a šťastný život seniorů

konaného dne 27. 5. 2020 na MěÚ

Přítomni: paní Hana Lajnerová, pan Ing. Gregor, pan Hrdlička, pan Krumholc, pan Jašek,

               dr. Kořínek;

Omluvena: paní Iveta Jánková (pro nemoc, na pracovní neschopnosti);

Nepřítomen: pan Burian;

Jednání bylo zahájeno v 18.00 h;

Hosté: paní Alena Uhlířová, MěÚ OŠSVZaK;

 

Program:

  1. Představení nových členů komise;

  2. Jednací řád komisí Rady města Lysá nad Labem;

3. Aktivity seniorů v období od poslední schůze naší komise. Představení

      v souboru fotografií;

  4. Lysá nad Labem procházka městem. Informace o přípravě k tisku;

 

  5. Řešení problémů, které naše komise již předložila RM;

  6. Návrhy na opatření ke zvládnutí schodišťových vstupů do specializovaných pracovišť

      a obchodů na náměstích a v Masarykově ulici;

  7. Doplnění laviček do městských prostor k odpočinku seniorů;

  8. Diskuse a další návrhy členů komise ke specifickému změření naší činnosti;

9. Závěr a stanovení termínu příští schůze komise.

K bodu 1. Usnesením č. 260 ze dne 5. 5. 2020 RM upřesnila složení komisí. Konkrétně do naší komise doplnila paní Hanu Lajnerovou a paní Ivetu Jánkovou. Paní Hana Lajnerová se osobně představila a uvedla své zkušenosti z dřívější komise pro sociální věci a zdravotnictví i ze svého původního zaměstnání v Domově na Zámku. Představení paní Ivety Jánkové nebylo možné pro její onemocnění a představí se na příštím jednání komise.

K bodu 2. Jednací řád komisí Rady města Lysá nad Labem, schválený 5. 5. 2020, byl přednesen předsedou komise. K jeho obsahu se nevyskytly žádné připomínky či dotazy. Jednací řád uvádí příloha č. 1.

K bodu 3. Aktivity seniorů za období od poslední schůze naší komise předvedl předseda na dokumentačních fotografiích (ve výběru celkem 221 foto). Dokumentují bohatou činnost, kterou senioři aktivně rozvíjeli.

K bodu 4. Zásadní připomínky k návrhu publikace Lysá nad Labem – procházka městem byly zapracovány v textu. Publikace i s obálkou čítá 48 stran a byla předána v měsíci březnu MěÚ OŠSVVZaK k dalšímu řízení a dokončení úprav před tiskem.

K bodu 5. Návrhy na opatření z jednání naší komise v roce 2019 RM uložila postupně řešit odborům MěÚ. Doposud bylo vyřešeno 6 námětů. Zbývající budou postupně řešeny. Z nich jsou problematické dva – Nevhodné umístění kontejnerů na odpad na Sídlišti a Výtah k MUDr. Omáčkovi. Podrobnosti k tomu a návrhy na řešení uvádí příloha č. 2. Nově z připomínek k tomuto bodu vyplynulo, že je třeba řešit i přístup do ordinace MUDr. Hospodky, která sídlí v I. patře na čp. 176/1 na Masarykově ulici. Návrh bude projednán na příštím jednání komise.

K bodu 6. Vstupy do mnohých obchodů a zařízení na náměstích a v Masarykově ulici znamenají výstup po schodech, a to není pro seniory s poruchami chůze jednoduché. Je nezbytné je řešit pomocí madel. Podle příspěvku pana Krumpholce lze schody překonávat skládacím zařízením – k tomu se budeme vyjadřovat příště. Jak ale situace nyní vypadá, uvádí příloha č. 3.

K bodu 7. Docházení seniorů do centra z okrajových částí města je náročné a vyžaduje častý odpočinek. K tomu je nezbytné vybavit přístupové cesty lavičkami, jak jsme navrhovali již na minulých zasedáních komise. Kde a jak by mělo rozmístění probíhat, uvádí příloha č. 4.   Pro upřesnění, zda náš návrh byl akceptován, zajistíme na příštím jednání naší komise účast odpovědné pracovnice městského úřadu, která nás bude podrobně informovat. 

K bodu 8. Diskuse a další návrhy členů komise.

    a) Předseda komise přednesl další návrh k projednání:

         Na dětském hřišti u PENNY marketu je nezbytné provést zásadní úpravy a doplňky jak ve vybavení, tak v péči o hřiště samotné. Podrobnosti uvádí příloha č. 5.

    b) Předseda komise přednesl ještě další návrh k projednání:

        Jak bylo již na minulé komisi konstatováno, „úřední desky“ na nádvoří radnice se již pro městský úřad nevyužívají a proto komise navrhuje poskytnout je k propagaci lyským organizacím a klubům. Podrobnosti uvádí příloha č. 6.

     c) V diskusi vystoupila paní Hana Lajnerová s dalšími náměty:

       c1: V Tyršově ulici, na chodníku u čp. 225, je značně zdemolováno dláždění chodníku. Při chůzi neznámého seniora po zdevastovaném chodníku se vzpříčila velká dlaždice a senior do ní narazil a po zranění upadl. Paní Lajnerová jako zdravotní sestra mu ihned poskytla první pomoc a odvoz k ošetření. Chodník je nezbytné v co nejkratším termínu opravit!

        c2: Hodně seniorů a jejich rodinných příslušníků nezná zásady k poskytování příspěvků na péči a imobilitu. Proto navrhuje dát k tomu pokyny jako sociální poradenství do lyských Listů a do čekáren ošetřujících lékařů.

        c3: Příspěvek na ošetřování člena rodiny – to je další problém pro rodinné příslušníky, pokud mají jiné trvalé bydliště, než osoba ošetřovaná. I zde je nutné vyjasnit a vhodně publikovat k tomu pokyny.

        c4: Nemáme přehled o osamocených seniorech. Bylo by vhodné jim vycházet vstříc s potěšením dárečky či blahopřáním k jubileu. Bylo by potřebné k tomu zpracovat scénář.

     Diskusní příspěvky paní Hany Lajnerové komise vzala na vědomí a jejich řešení připraví na další zasedání komise.

     d) Do diskuse se přihlásila pracovnice městského úřadu – paní Alena Uhlířová. Připomněla, že v každé komisi musí být oficiálně zvolen i místopředseda komise. Návrh zněl jednoznačně – pan Ing. Petr Gregor. Při hlasování byli pro všichni účastníci.

     e) V diskusi vystoupil nově zvolený místopředseda – pan Ing. Petr Gregor. Zdůraznil, že je nezbytné nové informační centrum v prostorách po městské policii také řádně vyzdobit. Navrhl k tomu využít obrazy a sošky zpracované panem Knápkem, které jako pozůstalost vlastní jeho rodina.

     Do další diskuse se žádný z účastníků již nepřihlásil.

V závěru jednání komise stanovila úkoly pro nejbližší období:

          * na příštím jednání řešit přednesené diskusní příspěvky a další problémy, se kterými se v daném období setkáme.

          * příští jednání komise připravit na pondělí 29. 6. 2020.

Jednání bylo ukončeno v 19.45 h.

Zapsal dne   29. 5. 2020 MVDr. Jan Kořínek

Ověřil dne 30. 5. 2020 Ing. Petr Gregor

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.