+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu, konané dne 5. 6. 2015, ve 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřaduPřítomni: Jana Jaklová, Jaromír Šalek, Olga Kovaříková, Petra Šolínová, Jaroslav Minařík, Vladimíra Petráčková

Omluveni: Antonín Jančařík, Ján Šturm, Martin Votava, Irena Schwarzová, Dana PapáčkováP r o g r a m:
1/ Hlasování o zveřejňování zápisů komise na webových stránkách města

2/ Návrh na zřízení stravovací komise

3/ Návrh rozdělení dotací z kulturního fondu – 2. kolo

4/ Přítomnost kulturní referentky na jednání komise

5/ Dřevořezby Bernarda Knápka

6/ Přítomnost radního pro oblast školství a kultury na jednání komisek bodu l/

Komise se jednomyslně usnesla na zveřejňování zápisů z jednání na městských webových stránkách. Pokud je to možné, přáli bychom si, aby byly zveřejněny dosavadní zápisy i zpětně.
k bodu 2/

Komise se jednomyslně usnesla a doporučuje RM vytvořit stravovací komisi dle následujícího návrhu:

Funkce stravovací komise:

 • Komise slouží jako prostředník mezi školní jídelnou a strávníky, zřizovatelem ŠJ, vedením ZŠ a MŠ, které využívají služeb jídelny.

 • Reprezentuje požadavky a přání co nejširší řady strávníků, popř. jejich zákonných zástupců.

 • Komise usnadňuje komunikaci mezi rodiči dětí a školní jídelnou.

 • Strávníci, popř. zákonní zástupci, se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise osobně, písemně, e-mailem. 

Činnost stravovací komise:

 • Sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku.

 • Sleduje způsob a kvalitu vydávané stravy.

 • Předává požadavky a přání strávníků vedoucí školní jídelny a ředitelce školy.

 • Sleduje úroveň kultury stravování.

 • Členové komise mají právo požádat zaměstnance, který vydává jídlo, o degustační porci, každý člen provede návštěvu jídelny s přímou ochutnávkou minimálně 1 x za čtvrtletí

 • Jedná se o laickou kontrolu, komise nemá právo vstupovat do prostor kuchyně. Sleduje výdej stravy v prostorách, ve kterých mají právo se pohybovat strávníci.

 • Kontroly se musí účastnit minimálně dva členové stravovací komise s tím, že jeden bude vždy zástupce rodičů ZŠ nebo MŠ podle toho, kde bude kontrola probíhat.

 • Členové komise mají právo nahlížet do knihy přání a stížností provozovny nebo reagovat na online diskuzi  na stránkách Scolarestu

 • Členové komise se sejdou minimálně 1 x za pololetí a z jednání vyhotoví zápis.

 • Členové komise 1 x ročně připraví anketu pro strávníky, její výsledky projedná s vedením jídelny a zřizovatelem. 

Členové stravovací komise:

Minimální počet členů komise je celkem pět. Z toho:

zástupce zřizovatele – 1

zástupce pedagogických zaměstnanců každé základní školy – 1

zástupce pedagogických zaměstnanců každé mateřské školy – 1

zástupci rodičů každé základní školy – 1

zástupci rodičů každé mateřské školy – 1

 • Zástupce zřizovatele pozve na první schůzku všechny zástupce, seznámí je s pravidly činnosti stravovací komise. Na první schůzce si členové zvolí svého předsedu a místopředsedu. Další činnost komise už bude řídit její předseda.

Způsob předávání informací:

 • Z každé kontroly komise sepíše záznam, předseda jej neprodleně předá v písemné formě zřizovateli a vedoucí jídelny. V případě zjištěných nedostatků je bude okamžitě projednávat a řešit.

 • Záznam zveřejní zřizovatel, základní i mateřské školy na webových stránkách a vyvěsí na informační tabuli.

 • Členové stravovací komise budou informovat o závěrech z kontrol školskou radu a zákonné zástupce na třídních schůzkách.

 • Je také třeba zajistit, aby tato aktivita byla prospěšná pro práci školní jídelny a neobrátila se v jakousi šikanu pracovníků ŠJ (posuzování chutnosti stravy by nemělo být subjektivní, podle osobních chutí), ale byla přínosem pro obě strany. Proto je nutné, aby činnost komise měla přesný řád, který má sloužit ke komunikaci mezi strávníkem (či jeho zákonným zástupcem) a pracovníky školní jídelny či školy.

k bodu 3/

Komise se jednomyslně usnesla na následujícím rozdělení dotací z kulturního fondu s výjimkou žádosti Petry Šolínové (v tabulce zvýrazněno), která se jako členka komise musela zdržet hlasování, a tudíž v omezeném počtu přítomných členů nebylo možno dosáhnout nutného počtu šesti hlasů. Zbývajících pět přítomných členů komise dotaci doporučuje udělit:Fond kultury 2015 II. kolo - 64 288 Kč


Žadatel

Akce

Požadovaná dotace

Komise

Zdůvodnění

1

Šárka Suchá

Svatomartinský průvod 2015

15 500 Kč

12 000 Kč

městská tradice

2

SŠ oděvního a grafického desingu

Velká módní přehlídka a výstava výtvarných prací žáků

20 000 Kč

20 000 Kč

podpora výtvarné oblasti

3

Klub českých turistů

Dětský den

6 000 Kč

4 000 Kč

 podpora dětí do 12 let

4

Klub přátel dechové hudby

Účast hasičské hudby na zahraničním festivalu

30 000 Kč

10 288 Kč

 podpora dechové hudby

5

Petra Šolínová

Kulturní vyžití dětí ze Dvorců

8 000 Kč

8 000 Kč

podpora dvoreckého společ. a kultur. života

6

QUATTUOR ARTES, o. s.

Soustředění sboru Ama Musica

52 000 Kč

- Kč

nesplňuje obsahově podmínky dotací

7

QUATTUOR ARTES, o. s.

Večer vážné a filmové hudby

22 800 Kč

10 000 Kč

 podpora klasické hudby
Celkem

  154 300 Kč

64 288 Kč

 Jen pro informaci - žádost Šárky Suché obsahovala chybu (žádala 90 %, místo 80 % z rozpočtu akce), ale vzhledem k tomu, že přidělená dotace je beztak nižší, to komise považuje za formální chybu a doporučuje na to žadatelku ve vyrozumění pouze upozornit. Komise si také přeje přítomnost předsedkyně Olgy Kovaříkové na RM, až se bude rozhodovat o přidělení dotací (viz zápis z 5. 2. 2015) a žádá o její kontaktování, až bude bod na programu, aby se mohla dostavit.
k bodu 4/

Komise se jednomyslně usnesla, že by bylo vhodné, aby se nová kulturní referentka účastnila pravidelných jednání komise. Komise se bude snažit v rámci možností vyjít úřednici vstříc s termíny jednání.
k bodu 5/

Komise požaduje bližší informace k dřevořezbám Bernarda Knápka, k nimž ZM rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku. Komisi by zajímal především plán veřejné sbírky a její propagace, termín uzavření, popř. možnosti dofinancování atd.
k bodu 6/

Komise navrhuje účast radního za oblast školství a kultury na zářijovém zasedání.
Příští schůzka se bude konat 10. 9. v 18:00.V Lysé n. L. dne 5. 6. 2015 ……………………………………

podpis předsedy komise
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.