+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu, konané dne 10. 9. 2015, od 18:00 do 21:15 v zasedací místnosti městského úřadu

Přítomni: Jana Jaklová, Jaromír Šalek, Olga Kovaříková, Petra Šolínová, Jaroslav Minařík, Antonín Jančařík, Martin Votava, Irena Schwarzová

Omluveni: Dana Papáčková, Vladimíra Petráčková

Pozván a přítomen: Lukáš Fuchs, provozovatel městského kina

P r o g r a m:

1/ Hodnotící kritéria pro zadání výběrového řízení na provozovatele městských kin + návrh složení hodnotící komise.

2/ Vyjádření k plánovanému záměru na zpracování PD na zateplení a výměnu střechy na ZUŠ.

3/ Vyjádření k návrhu na využití objektů č. p. 28 - 29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírny se zahradou na pozemku p. č. 314 ve vlastnictví města,

k bodu l/

Komise se usnesla, že připravovat podmínky výběrového řízení na provoz kina není v tuto chvíli aktuální. Nejprve je nutné zpracovat koncepci města pro fungování městského kina a vymezit jeho vztah k pojetí veřejně podporované kultury ve městě. Jedná se např. o provázanost s městskou knihovnou nebo muzeem. Město jako vlastník musí mít jasnou představu, co od fungování městského kina očekává. Teprve na základě těchto očekávání lze připravit i jasné výběrové řízení a stanovit kritéria, podle kterých bude moci provozovatel tato očekávání naplňovat. Komise doporučuje zapojit do stanovování těchto očekávání lyskou veřejnost.

Komise konstatuje, že ve fungování kina existují tyto nedostatky:

- Ze strany města nejsou jasně stanovené podmínky ve smlouvě s provozovatelem kina. Z hlediska nabídky programu provozovatele nezavazují ke konkrétnímu plnění, které by mohlo být v určitých časových úsecích hodnoceno.

- Z rozhovoru s provozovatelem kina na komisi vyplynulo, že ani on sám neví, co přesně od něj město při provozování kina očekává

Komise doporučuje následující změny ve fungování městského kina oproti současnému stavu:

-

Rozšíření programové nabídky o kvalitní evropské filmy i pro menšinového diváka

-

Větší počet koncertů (různé žánry).

-

Větší počet divadelních představení (v Lysé poptávka je, na mnohé se nedostane).

-

Více představení pro děti (hlavně o víkendech).

-

Nové akce pro seniory (proč se setkávají v hospodě a ne v městské kavárně u kina?).

-

Kavárna jako prostor pro menší klubové akce.

-

Kavárna jako prostor pro akce knihovny – zájmové vzdělávání, besedy, výstavy.

-

Zpřehlednění webových stránek.

-

Cílená reklama na pořádané akce a reportáže z těchto akcí.

-

Zvýhodněné celoroční permanentky.

-

Zlepšení komunikace a spolupráce s různými umělci a spolky z Lysé, pro které je prostor kina jediným možným místem k setkávání a prezentaci ve městě

Komise se usnesla na následujících možných řešeních současné situace:

-město upraví smluvní vztah se současným provozovatelem tak, aby naplňoval koncepci kultury města Lysé nad Labem a byly odstraněny výše uvedené nedostatky

-město vypíše nové výběrové řízení na základě jasně stanovené koncepce kultury

-město bude provozovat kino ve své režii např. formou příspěvkové organizace, čímž získá větší vliv a kontrolu i možnost zásahu kdykoliv v roce a ne zdlouhavým rozvazováním smlouvy a hledáním nového provozovatele

Komise se usnesla, že je připravena se podílet na přípravě koncepce kultury ve městě ve spolupráci s RM, odborem školství a veřejností. Komise se usnesla, že v současné situaci, kdy se řeší více kulturních otázek (rekonstruované muzeum, využití několika budov ve vlastnictví města viz usnesení RM č. 656, zřízení informačního centra atd.), je zpracování koncepce kultury ve městě  nutností.

k bodu 2/

Komise souhlasí s návrhem paní ředitelky Blažkové na plné využití podkrovního prostoru pro učebny ZUŠ a zrušení bytových jednotek. Komise toto řešení vidí jako logický krok a nejlepší řešení dlouhodobých problémů ZUŠ s prostorovou kapacitou.

k bodu 3/

Komise by se k problému ráda vyjádřila, ale nemá dostatek podkladů a informací, aby tak adekvátně učinila. Žádáme o zaslání informací, abychom se bodu mohli na příštím zasedání věnovat. Uvítáme i bližší osobní přiblížení problematiky někým z úřadu.

Příští schůzka se bude konat 7. 10. 2015 v 18:00.

V Lysé n. L. dne 10. 9. 2015 ……………………………………

podpis předsedy komise
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.