| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu konané 7. 1. 2015

Přítomni: Jana Jaklová, Jaroslav Minařík, Martin Votava, Jaromír Šalek, Vendula Brožová, Ján Šturm, Irena Schwarzová, Markéta Literová, Petra Šolínová, Olga Kovaříková

Omluveni: Vladimíra Petráčková

Přítomní: A) projednávali žádosti prvního kola dotací z Fondu kultury

B) plnili zadání RM, tj. předložení návrhu programu na zabezpečení oslav 100. výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. Bedřichem Hrozným.

Komise před samotným projednáváním dotací narazila na velké nedostatky v přípravě podkladů o žádostech i žadatelích – v podkladech byly uvedeny: 1) chybné částky; 2) žádosti po termínu odevzdání; 3) žadatelé, kteří dle uvedených údajů neodevzdali včas vyúčtování loňských dotací. Komise byla během projednávání v nejistotě o pravosti dodaných údajů a o tom, zda se daným žadatelem vůbec může zabývat. Členové komise proto dávají RM na vědomí, že práce p. Blechy je v této oblasti nevyhovující.

Ad A) žádosti prvního kola dotací z Fondu kultury

Protože komise nezná okolnosti, které vedly k pozdnímu odevzdání žádostí (jedná se o pravidelné žadatele, kteří termíny znají), navrhuje v případě dvou žadatelů, kteří podali žádost 1. 12., a jednoho, který podal žádost 3. 12., tentokrát odpustit zpoždění, ale zaslat žadateli upozornění, že příště bude jeho žádost po termínu automaticky vyřazena. Zároveň komise navrhuje RM, aby odbory města na webových stránkách města i v Listech lépe informovaly veřejnost o možnostech podávání žádostí o dotace, určení jednotlivých fondů a termínech. (Např. v listopadu, resp. květnu, do jehož konce by se žádosti měly odevzdat, může viset upozornění na hlavní stránce, apod.) Komise schválila žádosti v celkové výši 288 712 Kč. Pro II. kolo v květnu 2015 bylo ponecháno 61 288 Kč. Viz tabulka níže. U všech schválených žádostí je nutné zkontrolovat podané vyúčtování minulé akce. V případě, že nebylo vyúčtování podáno, dotace by neměla být přiznána.

Žadatel

Akce

Požadovaná dotace

Návrh komise

Zdůvodnění výše navrhované dotace

Farní sbor Českobratrská církev

Slavnost 600 let upálení Mistra Jana Husa – koncert kapely Spirituál kvintet

30 000,-

20 000,-

letní kino, široká veřejnost

QUATTUOR ARTES, o. s.

Setkání s paní Operou

8 400,-

8 400,-

podpora kvalitní hudby

Farní charita

Adventní koncert, Vánoční zpívání a živý betlém

16 000,-

16 000,-

městská tradice

Spolek rodáků a přátel města

Květinová slavnost 2015

35 000,-

20 000,-

městská tradice

Spolek rodáků a přátel města

Zahájení adventu 2015

15 000,-

15 000,-

městská tradice

Spolek rodáků a přátel města

Zámecké sochy - zimní setkání v parku 11.12. 2015

4 000,-

4 000,-

městská tradice

Spolek pro rozvoj města

Masopust 2015

55 000,-

20 000,-

tradice v loňském rozsahu

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička dříve narozených

7 712,-

7 712,-

jediná kulturní akce zaměřená na seniory

Milan Muzikář

Komorní koncert Lobkowicz trio

19 000,-

15 000,-

kvalitní kultura

SONUS, o. s.

Polsko 2015 - vycestování chrámového sboru u sv. Jana Křtitele

63 000,-

25 000,-

reprezentace města v zahraničí, ale malý dopad pro místní obyvatele

Taneční klub dospělých

VIII. reprezentační ples v Lysé nad Labem

25 600,-

10 000,-

městská tradice, podpora tanečníků

Ing. Stanislav Svoboda

Polabské variace 2015

24 000,-

24 000,-

kvalitní kultura

Fajn spolek, z. s.

4. a 5. řemeslný jarmark

84 000,-

30 000,-

příspěvek je určen na doprovodný kulturní program, jinak akce spíše komerční

Šárka Suchá

Svatomartinský průvod 2015

15 500,-

9 000,-

městská tradice

SŠ oděvního a grafického desingu

Velká módní přehlídka a výstava výtvarných prací žáků

20 000,-

20 000,-

podpora výtvarné oblasti, jediná akce pro náctileté

OS Pro dětský úsměv

Čarodějnice

3 600,-

3 600,-

podpora rodin s dětmi

OS Pro dětský úsměv

Pohádková cesta

25 000,-

25 000,-

podpora rodin s dětmi

OS Pro dětský úsměv

Halloween

2 400,-

0,-

dle žádosti se jedná spíše o setkání bez doprovodného programu

OS Pro dětský úsměv

Mikulášská besídka

5 000,-

5 000,-

podpora rodin s dětmi

OS Pro dětský úsměv

Pohádky pro děti v kině

11 000,-

11 000,-

podpora rodin s dětmi

Celkem

  469 212,-

288 712,-

 
Ad B) návrh programu na zabezpečení oslav 100. výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. Bedřichem Hrozným

Komise byla předsedkyní informována o již plánovaných krocích ředitele Muzea B. Hrozného a naší přední odbornice na dané téma Šárky Velhartické, které zjistila ředitelka knihovny pí. Bajerová. Komise doporučuje RM ku zvážení následující návrhy:

  1. Především je nutno zkoordinovat kroky na sobě zatím nezávisle pracujících institucí, které se k oslavám stého výročí chystají, komise soudí, že koordinátorem měl být úředník/nice z MěÚ.

  2. Komise souhlasí s finanční podporou vydání publikace o Bedřichu Hrozném, kterou plánuje kolektiv autorů pod vedením Šárky Velhartické, jedná se o adekvátní způsob oslavy daného výročí. V souvislosti s publikací plánuje paní Velhartická mezinárodní konferenci v Praze, celkový koncept oslav v Lysé by bylo vhodné na danou událost vhodně napojit. To samé platí i o přednáškách, kterými se chystá oslavovat výročí ředitel Muzea B. Hrozného p. Rašín, jemuž bude nutné poskytnout vhodné prostory, zde se nabízí využít ověřených možností a zkušeností městské knihovny.

  3. Navrhujeme oslovit místní školy: Pro 1. stupeň by bylo vhodné dát dětem možnost interaktivně se seznámit s danou problematikou, ideálně v součinnosti s muzeem. Pro 2. stupeň základních a střední školy navrhujeme po domluvě s řediteli škol vyhlásit projektový týden na téma Rozluštění chetitského písma B. Hrozným – specifikace tématu by byla v rukou učitelů a žáků, mělo by se jednat o zajímavý podnět, ne úkol z donucení. Na zvážení učitelů a dětí by byl i zvolený výstup projektu, který by mohl mít povahu výtvarnou, filmovou apod. Všechny práce by bylo vhodné vystavit/promítnout/zahrát po ukončení v nějakém zajímavém prostoru, kam může veřejnost (muzeum, pokud již bude po rekonstrukci, event. knihovna, kino, školy, výstaviště). Střední oděvní škola se může zapojit módní přehlídkou inspirovanou chetitským písmem, Chetitskou říší apod. Zároveň lze oslovit ZUŠ, která by k této příležitosti vytvořila nějaké komponované pásmo. Napříč školami lze např. vyhlásit soutěž o nejkrásnější vyrobenou tabulku s klínovým písmem (zase se dá vše vystavit).

  4. Pro veřejnost navrhujeme dle možností připravit nejlépe v delším časovém horizontu tohoto roku akci Po stopách B. Hrozného, kde by bylo možné formou různých úkolů seznámit rodiny s dětmi i návštěvníky Lysé s místy spojenými s životem B. Hrozného, vytvořit např. nějaký rébus a jednoduchou mapku stanovišť, na kterých budou účastníci hledat a luštit různé indicie, vedoucí k rozluštění rébusu, je možné použít pro větší atraktivitu geocaching, hledat a luštit tabulky apod. Pokud bude akce dobře připravená, dá se počítat se zájmem rodin nejen z Lysé, může přilákat množství návštěvníků, jelikož se dá dobře prezentovat jako zajímavá volnočasová aktivita. Výchozím bodem s podkladovými materiály by byla knihovna s infocentrem. Tato stezka by samozřejmě mohla být pro turisty k dispozici i následující roky, mohla by náležet k „venkovní expozici“ o B. Hrozném ve zrekonstruovaném muzeu.

  5. Dle možností rozpočtu města by výše zmíněné aktivity vrcholily v jednom víkendu prezentací prací žáků všech škol, ideálně zakončené kulturním pořadem na toto téma od ZUŠ v kině.

V Lysé nad Labem zapsala Olga Kovaříková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.