| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu konané 5. 2. 2015

Přítomni: Jana Jaklová, Jaroslav Minařík, Martin Votava, Jaromír Šalek, Vladimíra Petráčková, Irena Schwarzová, Markéta Literová, Olga Kovaříková

Omluveni: Vendula Brožová, Ján Šturm, Petra Šolínová

Přítomní projednávali:

 1. Návrh budoucí podoby listů

 2. Čerpání dotací z fondu kultury

 3. Zákaz automatů na sladkosti ve školách zřizovaných městem

 4. Návrh na úpravu jednacího řádu komisí

 5. Předmět a plán činnosti komise

1) Návrh budoucí podoby listů
Usnesení č. 1

Komise podporuje zachovat roznos tištěných Listů do schránek zdarma ve stávajícím počtu výtisků. Navrhuje však změnit distributora, který zajistí spolehlivý roznos do schránek. Komise se přiklání navrátit se k původnímu formátu listů (A4), který se lépe četl. (Ovšem z hlediska nákladů nemá vliv.)
Usnesení č. 2

Komise navrhuje, aby konečné složení redakční rady podléhalo schválení zastupitelstvem města.
Usnesení č. 3

Z důvodů zajištění objektivity Listů komise nedoporučuje, aby součástí redakční rady byl starosta či místostarosta, a navrhuje redakční radu Listů v tomto složení:

1) radní zodpovědný za kulturu a školství (samospráva) či jiný vybraný zástupce koalice

2) vedoucí odboru kultury a školství (městský úřad)

3) opoziční zastupitel nebo zástupce vybraný opozicí

4) zástupce občanů – autorita ve městě uznávaná

5) šéfredaktor (momentálně ředitelka knihovny, v budoucnosti kulturní referent/ka)
Usnesení č. 4

Komise navrhuje budoucí redakční radě Listy výrazně lépe strukturovat, v momentální podobě se spíše jedná o sběr příspěvků, které se někdy dublují, jindy podstatné informace zanikají, celkově je periodikum nepřehledné. Komise proto navrhuje vytvořit stálé rubriky, jejichž maximální možný rozsah by pevně určila redakční rada v pokynech pro přispěvatele.

Návrhy možných rubrik:

 1. Zprávy z radnice (ZM, RM) zestručnit a zpřehlednit, dávat bodově, dávat jen důležité informace pro občany (ne pronájmy pozemků), v rámci možností přeložit úřední řeč.

 2. Zprávy z úřadu – rozdělit na jednotlivé odbory (např. kultura – občánci, fond kultury, jubilea), uložit vedoucím odborů, aby důležité zprávy jako např. termíny plateb, odevzdání žádostí apod. zveřejňovali včas v Listech (i na webu města)

 3. Plánované investice a stavební činnost – např. Investiční kalendář, Stavební kalendář

 4. Kulturní a společenský kalendář – všechny akce, které proběhnou, uvádět na jednom místě v Listech. Komisi chybí v listech program kina jako jediné stálé kulturní instituce ve městě. V tomto kalendáři by měli mít možnost uveřejnit plánované akce všichni organizátoři, nejen ti podporovaní městem, nejednalo by se v pravém slova smyslu o inzerci (plakát), nýbrž položku v kalendáři.

 5. Děti ve městě – prostor pro programy dětských center a akcí pro děti

 6. Školství ve městě – okénko pro každou školu ve městě, je na ní, jakým způsobem ji vyplní a využije (zpráva, reportáž žáků apod.)

 7. Organizace a spolky ve městě

 8. Sport ve městě

 9. Rubrika pro politickou diskusi – zde navrhuje komise dvě možná řešení řízení a zpřehlednění.

 1. Pro politické příspěvky bude dřívější termín odevzdání, aby i názorová protistrana (tj. ostatní politické subjekty) dostala od redakce avízo s tématem článku a měla možnost se k němu vyjádřit (občané tak dostanou různé názory na jednom místě a svůj názor si utvoří sami)

 2. Nebo bude pravidelně pokládat redakce otázku z aktuálně řešeného tématu všem zástupcům politických subjektů ve městě a oni se všichni na stejném prostoru vyjádří. Otázky by mohli navrhovat i sami politici.

 1. Názory občanů – celá oddělená rubrika

 2. Rozhovor se zajímavou osobností města (pravidelná rubrika)

 3. Inzerce (označená) oddělená od ostatních textů pouze na posledních stranách.
Pod všemi příspěvky v Listech doporučuje komise mít okénko se jménem, povoláním, možná i fotografií, aby čtenáři věděli, kdo k nim hovoří.

V nejbližších Listech navrhuje komise vložit rubriku Zastupitelé se představují s fotkami.
2) Fond kultury

Komise byla zaskočena výraznými úpravami částek dotací z Fondu kultury žadatelům, které učinila RM. Všichni členové komise důkladně pročetli všechny žádosti i jejich navrhované rozpočty a ve dvouhodinové intenzivní diskusi se shodli na předloženém návrhu. Komise předpokládá, že není v časových možnostech členů RM, provést podobnou rešerši. Komise se domnívá, že RM pravděpodobně rozdala více peněz proto, aby se peníze z Fondu všechny rozdělily, přesto by se pravé důvody ráda dozvěděla, aby mohla dobře plnit svou funkci.
Usnesení č. 5

Aby se předešlo podobným nedorozuměním, navrhuje v této věci komise, aby se zasedání komise, na kterém se rozhoduje o přidělení dotací, účastnil radní zodpovědný za kulturu ve městě a zástupce odboru školství, který zároveň poskytne informace o vyúčtování akcí z minulého období. Komise doporučuje účast předsedy komise při rozhodování RM o dotacích z fondu kultury, aby poskytl případné dílčí informace.

Protože má Fond kultury sloužit jako podpora všem dobrovolným organizátorům kultury v našem městě (v podstatě ji spolky a další subjekty suplují, protože město nemá momentálně ani kulturního referenta, ani kulturní středisko), komise se domnívá, že má tento fond napomáhat kulturní činnosti a nikoliv ji ztěžovat. Komise proto navrhuje systém dotací stabilně jako dvoukolový. V prvním kole se vyčerpá max. 80 %, do druhého musí vždy zbýt min. 20 %. Dáváme tím šanci i organizátorům akcí, kteří neplánují rok dopředu, ale mají vůli něco uspořádat v polovině roku. Komise nepředpokládá, že by se při takovém nastavení a patřičném zveřejnění dotace nevyčerpaly, ale pokud by taková situace výjimečně nastala, nemělo by to být důvodem pro snížení rozpočtu v příštím roce. Pouze by to vypovídalo o menším množství dobrovolných organizátorů v daném roce.
3) Zákaz automatů na sladkosti ve školách zřizovaných městem
Usnesení č. 6
Komise navrhuje na základě připravované vyhlášky (s platností od září 2015) vypovědět smlouvy na provozovatele automatů na sladkosti ve školách zřizovaných městem.
5) Návrh na úpravu jednacího řádu komisí

Ve stávajícím jednacím řádu komisí je uvedeno „§ 5 Usnesení komise: 1. Komise se usnášení většinou hlasů všech svých členů.“ (str. 2 jednacího řádu).

Komise navrhuje, aby byl jednací řád upraven následujícím způsobem:

„O přijatých usneseních rozhoduje většina všech přítomných členů, pokud je komise usnášeníschopná.“

4) Předmět a plán činnosti komise

Komise se zabývala konkretizováním předmětu své činnosti a následným plánováním programu pro tento rok. Na dalším jednání bude práce dokončena a připravena na vědomí RM.

Termín příští komise: 12. 3. 2014 čtvrtek
V Lysé nad Labem zapsala Olga Kovaříková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.