| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Z á p i s

z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu, konané dne 7. 10. 2015 od 18:00 do 20:40 v zasedací místnosti městského úřadu.

Přítomni: Jana Jaklová, Jaromír Šalek, Olga Kovaříková, Petra Šolínová, Antonín Jančařík, Martin Votava, Irena Schwarzová

Omluveni: Dana Papáčková, Vladimíra Petráčková, Jaroslav Minařík

Hosté: místostarosta Petr Eliška, kulturní referentka Aneta Dušková

P r o g r a m:

1) Podání bližších informací od pana místostarosty k:

a) návrhu na využití objektů č. p. 28 - 29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírny se zahradou na pozemku p. č. 314 ve vlastnictví města,

b) změně městských listů – dle návrhu komise

2) městské slavnosti - nápady a představy komise a kulturní referentky, možnosti spolupráce s různými institucemi ve městě,

3) CERMAT - výsledky hodnocení lyských ZŠ – bližší představení panem Jančaříkem, dohoda o spolupráci se školami

4) Kurzy plavání v rámci výuky na I. stupni ZŠ v Lysé.

5) zapojení veřejnosti do tvorby koncepce kultury ve městě - průzkum veřejného mínění, anketa?

6) plán činnosti komise v oblasti rodiny (stále nemáme hotový)

k bodu l/

ad a)

Komise se usnesla a doporučuje využít dům č. 13 pro umístění knihovny místo navrhované „konírny“ z těchto důvodů:

- u „konírny“ je nebezpečná dopravní situace především z hlediska přecházení Sojovické ulice a zúženého chodníku.

- dům č. 13 má výhodnější pozici, protože se nachází v blízkosti škol a situace je tam celkově bezpečnější. Dům má zároveň také dvůr se zahradou, takže by výhoda venkovního chráněného prostoru pro knihovnu zůstala.

- vzhledem k současnému zchátralému stavu konírny je také pravděpodobnější, že by přesun knihovny do zrekonstruovaného domu č. 13 mohl proběhnout dříve.

Komise doporučuje architektonické posouzení vhodnosti domu č. 13 pro umístění knihovny a projednání tohoto návrhu s ředitelkou knihovny.

Komise se usnesla a doporučuje využít objekt „Konírny“ po rekonstrukci a rozdělení prostoru pro komunitní centrum, galerii, malý koncertní sál, komunitní zahradu, kluby a spolky (ve vedlejším objektu chovatelé). Komise podporuje propojení s Knéblákem.

Komise se usnesla a doporučuje využít uvolněné prostory po MP v přízemí radnice pro informační centrum.

Využitím ostatních budov se komise nezabývala, protože navržené využití nespadá do oblasti kultury a školství.

ad b)

Komise se usnesla, že před avizovanou změnou podoby Listů od ledna 2016 by mělo dojít ke změně složení redakční rady. Navrhované změny jsou v zápisu komise z února 2015.  Komise zve na svou příští schůzi referentku pro vnější vztahy Janu Novákovou.

K bodu 2/

Komise prodiskutovala své představy o městských slavnostech a usnesla se s kulturní referentkou na následujících návrzích:

-první slavnosti jednodenní, termín v polovině června

-koncepce slavností:

-komise se shodla, že se má jednat o slavnosti celého města, proto při organizaci žádá počítat s prostorem a časem pro místní spolky, školy, restaurace a spřízněná kulturní zařízení (knihovna, kino), místní umělecké skupiny, prezentaci mateřských center, tanečně-sportovních klubů, dechovku, výstaviště, atd.

-komise se shodla, že by slavnosti měly probíhat prostorově v celém centru města (Masarykova ulice, Burda park, Husovo náměstí, náměstí Bedřicha Hrozného, zámecký park, letní kino)

-zároveň by měly slavnosti každý rok přinést do města program, který nemají

místní běžně možnost vidět/slyšet – tento program by se měl každý rok obměňovat,

žánrově by měl být široký, aby měl každý možnost nalézt si svého favorita

-komise navrhuje zapojit pouliční umění, restaurant day, ohnivou show, improdivadlo

- vzhledem k navrhovanému termínu, který se kryje s květinovou slavností Spolku rodáků, navrhujeme kulturní referentce vstoupit v jednání s nimi a poskytnout jim prostor pro tradiční květinovou slavnost v rámci městských slavností, zároveň by Rodákům odpadla starost o doprovodný program, pokud by s propojením souhlasili.

K bodu 3/

Antonín Jančařík informoval komisi o výsledku lyských ZŠ v testování CERMAT a představě o konkrétnějším zaměření jednotlivých škol. Vzhledem k tomu, že by se tyto poznatky mohly promítnout v připravovaném Místním akčním plánu, na kterém se podílí MAS Polabí, pozve předsedkyně komise pí. Čáslavkovou z MAS Polabí na příští jednání komise. Komise je připravena podílet se na konzultacích k Místnímu akčnímu plánu. Dalším krokem by pak bylo pozvání k diskusi pro ředitele/ky lyských ZŠ.

K bodu 4/

Souvisí s předchozím bodem. Jaromír Šalek informoval o ukončených kurzech plavání na místních ZŠ. Komise se usnesla, že věc probere s ředitely/kami škol při osobním setkání-především z hlediska jejich zkušeností s efektivitou výuky v kurzech.

K bodu 5/ a 6/

Komise se usnesla, že plán činnosti v oblasti rodiny bude vytvářet via email. Zároveň členové připraví své představy o efektivním zapojení veřejnosti do diskuse o koncepci kultury na příští zasedání komise. Komise uvítá sdělení těchto představ i od kulturní referentky, kterou zve dle možností na všechna svá zasedání.

Příští schůzka se bude konat 4. 11. 2015 v 18:00.

V Lysé n. L. dne 7. 10. 2015 ……………………………………

podpis předsedy komise

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.