| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu, konané dne 9. 4. 2015, 18:30 hodin v restauraci U LabutěPřítomni: Jana Jaklová, Martin Votava, Jaromír Šalek, Irena Schwarzová, Olga Kovaříková, Dana Papáčková, Petra Šolínová

Omluveni: Jaroslav Minařík, Vladimíra Petráčková, Markéta Literová, Ján ŠturmP r o g r a m:
1/ Personální změny ve složení komise

2/ Náplň činnosti práce kulturního referenta

3/ Mateřské školky

4/ Předmět a plán činnosti

5/ Různé

6/ Příští schůzek bodu l/

Vendulu Brožovou nahradila v komisi Dana Papáčková.

Ze zdravotních důvodů se nemůže nadále účastnit Markéta Literová.

Z komise odchází bez udání důvodu také Ján Šturm.

Zatímco za paní Literovou se již náhrada řeší, komise nemá informace o náhradě za pana Šturma a čeká na informace o nových členech.
k bodu 2/

Komise navrhuje zařadit následující činnosti do pracovní náplně budoucího kulturního referenta. Kulturní referent:

- navrhne koncepci pro roli města jako koordinátora kultury ve městě (koordinace všech spolků a jejich akcí, realizace setkávání spolků, informovanost občanů o kultuře ve městě)

- navrhne možnosti podpory ze strany města organizátorům kulturních akcí (nejen finanční, ale i propagační či možnosti vytvoření a poskytnutí stálého materiální zázemí)

- navrhne koncepci fungování městského kina a jeho pozici ve městě, možnosti využití a nastavení smlouvy s provozovatelem, otázku kina jako příspěvkové organizace (za jakých podmínek by byla vůbec možná a zda by byla žádoucí?)

- řeší financování kultury ve městě – jak funguje, co by šlo zlepšit

- spravuje fond kultury – řeší koncepci podpory subjektů, reflektuje podpořené projekty, kontroluje realizaci a vyúčtování, zajišťuje kontinuitu a poučení pro rozhodování o dotacích do dalšího roku (např. formou ankety pro veřejnost)

- navrhne možnosti a koncepce pořádání městských slavností, bude vedoucí koordinátor organizování městských slavností

- navrhne seznam míst ve městě pro konání kulturních akcí (na pozemcích města) pro různé typy akcí (zaměření, velikost akce)

k bodu 3/

Změna systému podávání přihlášek do MŠ

Komise doporučuje radě města změnit systém přijímání dětí do mateřských škol. Navrhujeme zrušení možnosti podávat přihlášku do více MŠ. Tento postup je pro rodiče zbytečně komplikovaný, zdlouhavý a ředitelkám MŠ přináší více administrativy. Velmi často se stává, že rodiče neodhlásí své dítě z další školky, do které bylo přijato a toto dítě je dále evidováno jako přijaté a znemožňuje přijetí dalšího dítěte v pořadí.

Komise navrhuje, aby se podávala pouze jedna přihláška přímo do vybrané MŠ s tím, že by se na přihlášce mohla uvést preferovaná náhradní školka pro případ, že by dítě nebylo přijato.
Žádost o předložení demografické studie pro plánování kapacit MŠ a ZŠ

Komise žádá radu o předložení zadané studie o demografickém vývoji ve vztahu k plánování kapacit MŠ a ZŠ v Lysé nad Labem v nejbližším možném termínu.
Komise navrhuje RM zjistit zájem o alternativní výuku v MŠ (Montessorri, Waldorf, lesní školka) prostřednictvím dotazníků v MŠ a v případě zájmu rodičů otevřít např. jednu třídu v jedné z městských MŠ.
k bodu 4/

Předmětem činnosti komise je iniciativní a poradní činnost v rozsahu působnosti samosprávy v oblastech kultury, školství a rodiny. (Oblastí rodiny se bude komise zabývat na příští schůzi.)

  1. Kultura

1) Koncepce podpory kultury ve městě a otázka koordinace pořádání a zveřejňování kulturně-společenských akcí ve městě.

2) Koncepce fungování městského kina a jeho pozice ve městě, možnosti využití a nastavení smlouvy s provozovatelem, otázka kina jako příspěvkové organizace (za jakých podmínek by byla vůbec možná a zda by byla žádoucí?)

3) Možnosti a podoby nových městských slavností.

3) Koncepce péče o památky, vč. péče o hroby významných osobností města. Komise probere širší možnosti využití míst ve městě pro konání kulturně-společenských akcí (na pozemcích města) pro různé typy akcí (zaměření, velikost akce).

4) Hledání možností zajištění celoročního přístupu do zámeckého parku, využití zahradního domku.

5) Možnosti větší podpory rekonstrukce vily v Litoli.

6) Možnosti využití Jedličkova domu č. 13 na B. Hrozného.

7) Bližší možnosti spolupráce města v oblasti kultury s knihovnou a s MAS Polabí.

8) Vytipování vhodných míst pro umístění venkovního umění na pozemcích města ve spolupráci s veřejností.

9) Zamyšlení se nad využitím Burda parku jako kulturního a společenského prostoru.

10) Fond kultury - koncepce podpory subjektů, reflexe podpořených projektů a poučení do dalšího roku (anketa), kritéria rozhodování o dotacích. Kontrola realizace akcí osobní návštěvou členů komise.

  1. Školství

1) Zjednodušit systému přijímání do MŠ.

2) Průzkum možností zajištění dostatečných kapacit MŠ a ZŠ.

3) Způsoby zapojení škol do kulturního dění.

4) Zabezpečení prostoru pro venkovní aktivity JAK a ZŠ B. Hrozného.

5) Koordinace a zveřejňování nabídky volnočasových aktivit.

6) Hledání prostoru na aktivity pro mládež, možnosti volnočasových aktivit u této přehlížené věkové skupiny ve městě nejlépe ve spolupráci s ní (dotazníkový průzkum, co nejvíce ve městě náctiletým chybí)
k bodu 5/

Komise navrhuje radě města zajistit péči o hroby významných osobností města Lysá nad Labem.

Komise navrhuje RM, aby vstoupila v jednání s VLL ohledně poskytování prostor pro konání kulturních a společenských akcí ve městě za zvýhodněných podmínek (plesy, taneční, koncerty).

k bodu 6/

Na příští schůzce, která se bude konat 21. května v 18:00, se komise bude zabývat návrhem pro založení stravovací komise a plánem činnosti komise v oblasti rodiny. Pokud RM města neurčí komisi prioritní body z vytvořeného plánu činností, začne se také postupně zabývat jednotlivými tématy (viz bod 4/).
V Lysé n. L. dne 9. 4. 2015 ……………………………………

podpis předsedy komise

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.