+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání komise dne 26. 04. 2016 od 19.00 TJ Slovan

Přítomni :

Dana Hančová, 602 444 738 ano

Libor Smolík, 732 636 229 ne

Petr Jirsa, 602 255 298 ano

Pavlína Křížová, 603 25 24 74 ano

Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 omluvena

Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 omluven

Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 ano

Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 omluven

František Masařík, 602 693 907 ano

Ondřej Vaněček, 776 826 733 ano

Petr Zoubek, 607 063 912 ano

Přítomni 7 z 11 členů.

 

Hostem Paní Věra Bodnárová.

Program:

  1. Návrh Odboru ŠSVZaK poplatku na provoz a údržbu sportovního areálu v Lysé nad Labem, Komenského.

  2. Žádost TJ Litol o finanční podporu na opravu kabin.

  3. „Živý kalendář“ na webu města – úkol prověřit možnost u IT města on-line formulář.

  4. Doporučení pro ZM

  5. Termín příští komise.

 

K bodu 1/ Návrh Odboru ŠSVZaK poplatku na provoz a údržbu sportovního areálu v Lysé nad Labem, Komenského.

Text důvodové zprávy do ZM:

„Odbor ŠSVZaK předkládá ZM návrh poplatku na provoz a údržbu sportovního areálu v Lysé nad Labem, Komenského. Vzhledem k poskytnuté dotaci poplatky za pronájem nemohou být po dobu  5 let vybírány (od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2018). V případě komerčního využití sportovního areálu (např. činnost trenérů) navrhujeme vybírat poplatek na údržbu a provoz ve výši 100,- Kč za hodinu. Při neuhrazení poplatku by  byl zakázán vstup na  sportoviště po dobu 1 roku.“

Komise se usnesla 7 hlasy pro takto:

Komise nedoporučuje v případě sportovního areálu v Lysé nad Labem, Komenského vzhledem k podmínkám dotace, vybírat poplatky na provoz a údržbu ani pro komerční účely. Komise doporučuje, aby tento sportovní areál byl využíván ryze pro veřejnost a bezplatně. Zájemci o pronájem tohoto prostoru za účelem komerčního tréninku by se měli obrátit na místní komerční sportovní areály. Komise doporučuje ZM hledat model zpoplatnění sportoviště po uplynutí pětileté lhůty dotační podmínky.

K bodu 2/ Žádost TJ Litol o finanční podporu na opravu kabin.

Komise se usnesla 7 hlasy pro takto:

Komise nedoporučuje ZM schválení žádosti o mimořádný příspěvek na opravu kabin TJ Litol ze dne 4.4. 2016. V měsíci květnu TJ Litol obdrží schválený příspěvek ve výši 91.000,- na údržbu nemovitého majetku. Vzhledem k současné situaci klubu TJ Litol, komise navrhuje jednat se zástupci TJ Litol o převedení nemovitého majetku TJ Litol (objekt s kabinami) do majetku města Lysá n.L. Následně může město zvážit investice pro opravu kabin (především střechy). Klub by tak nadále mohl využívat hřiště a zázemí pro své členy za symbolický pronájem v prostorách majetku města.

K bodu 3/ Petr Zoubek prověří na odboru IT , zda lze používat on-line formulář při zadávání akcí do kalendáře.

K bodu 4/ Doporučení pro ZM:

  • Komise doporučuje ZM, aby uložilo finančnímu odboru zřídit fond na podporu sportu, který by vznikal z příspěvků podnikatelských subjektů působících ve městě Lysá n. L. a veřejnosti.

  • Komise žádá ZM, aby se do městské televize zařadily přenosy ze sportovní činnosti sportovních organizací města Lysé n.L., pokud tomu tak není.

 

       K bodu 5/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na úterý 24. 5. V 19h na klubovně hřiště TJ Slovanu.

V Lysé n.L. dne 26.4. 2016

Zapsala: Dana Hančová                                Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.