+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Datum: 23.3.2021, 9.30-11.15 hod., zasedací místnost MěÚ Lysá n.L.

Účast: dle prezenční listiny  (komise je usnášeníschopná,

                                                Přítomno 5 členů z 5 členů)

omluveni: --

Hosté:  Mgr. Martin Dostál, DiS. (právník města)

            

Program:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu jednání

 3. Organizační pokyny, představení členů BK

 4. Seznámení se a vyplnění Prohlášení o povinnosti mlčenlivosti

 5. Informace o bytové situaci města Lysá n.L.

 6. Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá n.L.

 7. Diskuze a závěr

ad 1) Zahájení předsedy komise, přivítání hostů

ad 2) Schválení programu   - hlasováno pro: 5                                                         proti: 0                                                        

zdržel se: 0

ad 3) Organizační pokyny, představení členů BK

 • Úvodní setkání komise – BK zřízená usn. č. 56 RM ze dne 2.2.2021, rovněž tímto usnesením byly schváleny Statut BK, Smlouva o postoupení pohledávek, vzory nájemních smluv s jistotou a bez jistoty k pronájmu bytu, včetně znění domovního řádu pro užívání a udržování domů s byty, bytů a prostor sloužících k podnikání v domech s byty v majetku města Lysá n.L. – přítomní obdrželi tyto dokumenty v tištěné podobě,

 • představení členů komise:

Romana Fischerová (místostarostka města Lysá n.L.) – RM jmenovaná předsedkyně BK,

Zsolt Vojtko (referent OSM – bytové hospodářství) – člen BK,

Kamila Kuchařová (referentka OŠSVZaK – kurátorka pro občany ohrožené sociálním vyloučením) – členka BK,

Ivana Crhová (správce bytového fondu) – členka BK,

Zuzana Šafrová (Úřad práce ČR  - vedoucí odd. detaš. prac. Milovice) – členka BK,

Martin Dostál (právník města) – dle statutu stálý host BK  (poradní prvek) – není člen BK (nemá hlasovací právo),

ad 4) Seznámení se a vyplnění Prohlášení o povinnosti mlčenlivosti

 • členové BK byli seznámeni se zněním Prohlášení o povinnosti mlčenlivosti, které stvrdili svými podpisy,

ad 5) Informace o bytové situaci města Lysá n.L.

 • členové BK byli seznámení s bytovou situaci města Lysá n. L. – město vlastní 350 byt. jednotek ve 4 lokalitách (ul. Sportovní, ul. Slepá, ul. Tyršova, ul. Lesní) v Milovicích a 112 byt. jednotek v Lysé n.L. (ul. Sokolská, ul. Jedličkova, ul. Masarykova, Školní náměstí, …), správce byt. fondu zajišťuje správní firma Ivana Crhová, Husovo nám. 1758, Lysá n.L., nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou 1 roku s možnosti prodloužení, výše nájmu je byt I. kategorie 68 Kč/m2, byt II. kat. 59 Kč/m2,

ad 6) Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá n.L.

 • na základě usn. č. 56/V. RM ze dne 2.2.2021 BK připravila upravené znění návrhu Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá n.L., předložený návrh byl vypracován OSM a právníkem města, BK při jednání dospěla k následujícím dílčím změnám, resp. doplněním:

 • čl. III, odst. 2, písm. c) a e) - BK doporučuje pověřit OSM po předchozím projednání v BK a zároveň,

 • čl. III, odst. 2, písm. c) - BK doporučuje pověřit správní firmu části znění „rozhoduje o prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku“ za podmínek dodržení všech povinnosti vyplývajících z nájemní smlouvy ze strany nájemce bytu,

 • čl. V - doplnit nový odst. 5 se zněním „Pokud žadatel do 30 dnů od doručení písemné výzvy odboru SM nedoplní svou žádost o nájem bytu chybějícími požadovanými údaji, jeho žádost bude vyřazená.“

 • čl. III, odst. 2, písm h) – BK doporučuje pověřit OSM, resp. vedoucího OSM,

ad 7) Diskuze a závěr

 1. Komise doporučuje předložený návrh Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá n.L. s výše uvedenými změnami a doplněními ke schválení v RM,

 2. Do dalšího jednání BK připravit přehled splátkových kalendářů, dluhů – Vojtko,

 3. Příští jednání BK – 13.4.2021 (út) 15.00 hod.

  Datum: 23.3.2021

  Zapsal/a/: Zsolt Vojtko

  Podpis:

  Předseda komise: Romana Fischerová

  Podpis:

  Členové komise: Podpis:

  Přílohy:

  - pozvánka,

  - prezenční listina

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.