| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Město Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č.3/2016,

o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 14.12.2016 usnesením č. 584 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2016 ze dne 07.09.2016 v části V. Vybrané články a odstavce budou znít takto:

ČÁST V.

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 22

Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 690,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 440,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(3) Úleva ve výši 150,- Kč se poskytuje poplatníkům dle čl. 20, odst. 1, písm. a), body 1., 2., 3., 4.

Čl. 29

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška doplňuje vyhlášku č. 1/2016 a nabývá účinnosti od 01.01.2017.


Jan Burian                                                                                               Ing. Karel Otava

místostarosta                                                                                                    starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2017

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.