| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysá nad Labem
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č.1/2016,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 07. 09. 2016 usnesením č. 486 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Lysá nad Labem zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek ze vstupného,

d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Lysá nad Labem.[2]

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa:

- v rodinném domě v Lysé nad Labem a Litoli 240,- Kč

- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli 780,- Kč

- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích 120,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele:

- v rodinném domě v Lysé nad Labem a Litoli 600,- Kč

- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli 1680,- Kč

- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích 360,- Kč

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel

sirotčího důchodu:

- v rodinném domě v Lysé nad Labem a v Litoli 120,- Kč

- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli 180,- Kč

- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích 60,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:

- v rodinném domě v Lysé nad Labem a v Litoli 300,- Kč

- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli 300,- Kč

- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích 120,- Kč

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, osoba provozující výcvik a atestaci záchranářských psů nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

(2) Od poplatku se dále osvobozují na dobu dvou let psi, které držitel převezme z útulku v Lysé nad Labem.

(3) Úleva ve výši 50 % sazby poplatku se poskytuje za psa, který je označen elektronickým čipem podle příslušné obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů. Úleva je poskytována z poplatku v roce následujícím po roce označení psa čipem a pak každým následujícím rokem po dobu života psa.

(4) Požadavek na osvobození nebo úlevu od poplatku ze psů je držitel psa povinen správci poplatku prokázat.

ČÁST III.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[6]

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[7]

Čl. 9

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 6 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb.. 5,-Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.................5,- Kč

c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje.................................................100,- Kč

d) za provádění výkopových prací ....................................................................10,- Kč

e) za umístění stavebního zařízení ................................................................... 2,- Kč

f) za umístění reklamního zařízení .....................................................................5,- Kč

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ................................10,- Kč

h) za umístění zařízení cirkusů ..........................................................................10,- Kč

i) za umístění skládek .......................................................................................10,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .......................................... 0,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ....................................... 0,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ..........................................2,- Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ...................................................................................................10,- Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa paušální částkou:

a) Husovo náměstí, Náměstí B. Hrozného, Masarykova ulice ............6 000,- Kč/rok,

b) ostatní veřejná prostranství ................................................................... 4 000,- Kč/rok.

Čl. 13

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 6 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 6 dnů nebo delší nejpozději do 3 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 2 je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 1., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14

Osvobození

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[8],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[9],

(2) Od poplatku se dále osvobozuje město Lysá nad Labem.

ČÁST IV.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[10]

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[11]

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 10 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 14 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5 % z vybraného vstupného.

Čl. 18

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 14 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.[12]

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) sportovní a kulturní akce pořádané tělovýchovnými, sportovními a společenskými neziskovými organizacemi, které mají sídlo ve městě Lysá nad Labem,

b) akce pořádané pro školy a akce výhradně vzdělávacího charakteru,

c) akce pořádané provozovatelem městského kina,

d) akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Lysá nad Labem,

e) plesy.

ČÁST V.

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 20

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[13]:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů[14] ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 20 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. V případě úhrady poplatku bankovním převodem doporučujeme uvést variabilní symbol, který byl poplatníkovi přidělen správcem poplatku.

(3) Poplatník dle čl. 20 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[15]

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[16]

Čl. 22

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 540,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 290,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 6 830 000,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 6 830 000 děleno 10 133 (9 021 + 394 počet osob s pobytem na území obce + 718 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 674 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 22 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 230,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 24 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[17]

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 20 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný do 30 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost pro poplatníka dle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod. 1 a čl. 20 odst. 1 písm. b) po 31. 3., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do doplňkového pytlového sběru v systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“. Načítání úlevy bude probíhat celoročně a načítaná úleva bude poskytnuta (odečtena od poplatku) v roce následujícím, a to až do celé výše sazby poplatku. Úleva se stanovuje takto:

a) za každý jeden kg papíru se sazba snižuje o 2,00 Kč,

b) za každý jeden kg PET lahví se sazba snižuje o 2,00 Kč,

c) za každý jeden kg plastů se sazba snižuje o 2,00 Kč.

ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 25

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[18]

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[19]

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[20]

Čl. 26

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[21]

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[22]

Čl. 27

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[23]

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[24]

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[25]

Čl. 28

Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadních obecně závazných vyhlášek.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o místních poplatcích ze dne 16. 10. 2013 a obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 24. 6. 2015.

Čl. 29

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 01.01.2017 vyjma ustanovení části III Poplatek za užívání veřejného prostranství, a části IV, Poplatek ze vstupného, které nabývají účinnosti od 01.10.2016.

Jan Burian                                                                                            Ing. Karel Otava

místostarosta                                                                                               starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.9.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 6.10.2016

Město Lysá nad Labem

Příloha č.1 – OZV č. 1/2016 o místních poplatcích

REJSTŘÍK ULIC:

28. října
9. května
Alešova
Blahoslavova
Boženy Němcové
Brandlova
Braunova
Brigádnická
Brožíkova
Cihelna
Čapkova
Čechova
Čelakovského
Československé armády
Dobrovského sady
Dohalského
Dolejší
Družstevní
Dukelská
Dvorecká
Dvořákova
Fibichova
Fuksova
Gen. Přikryla
Havlíčkovo náměstí
Havlínova
Hořejší
Hrabanov
Husova
Husovo náměstí
Jahodová
Jaromírovy sady
Jedličkova
Jiráskova
K Bažantnici
K Borku
K Labi
K Milovicím
K Šibáku
K Závodišti
Kapitána Jaroše
Kaprova
Ke Karlovu
Ke Kovoně
Ke Skále
Ke Střelnici
Ke Vrutici
Klicperova
Kollárova
Komenského
Králíčkova
Krátká
Křižíkova
Kupkova
Legionářská
Lidická
Lipová
Lom
Luční
Máchova
Mánesova
Masarykova
Mírová
Mladá
Muchova
Na Brůdku
Na Františku
Na Homolce
Na Mlíčníku
Na Písku
Na Rybníčku
Na Staré vsi
Na Vlečce
Na Výsluní
Na Vysoké mezi
Na Zemské stezce
Nám. B. Hrozného
Nerudova
Nová
Okrsek
Okružní
Olbrachtova
Palackého
Pivovarská
Pod Klášterem
Poděbradova
Přemyslova
Příčná
Raisova
Resslova
Riegrova
Růžová
Rybízová
Sadová
Skupova
Sídliště
Slunéčkova
Smetanova
Sojovická
Sokolovská
Sokolská
Spojovací
Stržiště
Šafaříkova
Školní náměstí
Škrétova
Škroupova
Šmeralova
Šporkova
Švermova
Třebízského
Třešňová
Tylova
Tyršova
U Braňky
U Cihelny
U Dráhy
U Křížku
U Labe
U Nadjezdu
U Nové hospody
U Okrouhlíku
U Stadionu
U Vodárny
V Polích
V Zátiší
Ve Skále
Ve Vilách
Ve Višňovce
Veleslavínova
Vichrova
Vodákova
Vojanova
Vrchlického
Za Koncem
Za Kovonou
Za Kruhovkou
Za Labem
Za Pávem
Za Zámkem
Zahradní
Zámecká
Zámek
Žižkova
Byšičky
Dvorce

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[10] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[13] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[14] Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

[15] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[16] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[17] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[18] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[19] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[20] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[21] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[22] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[23] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[24] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[25] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.