| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasauMěsto Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 7/2011
O určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému,

povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. . usneslo vydat na základě ustanovení §2 odst. e) a § 50 odst.4 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.Preambule
Novodobým fenoménem naší společnosti je rozvoj techniky a elektroniky na všech možných úrovních existence společnosti. Jedním z projevů tohoto rozvoje je i rozvoj technických zařízení, umožňující a dále rozvíjející elektronické hry a především pak hry hazardní. Tento jev s sebou na jedné straně nese neustálé rozšiřování možností a způsobů jak hazardně hrát a na druhé straně neustále zvyšování počtu na hře závislých lidí, kteří se domnívají, že hrou a jednorázovým mimořádným příjmem vyřeší své veškeré finanční problémy. A věk takových lidí se neustále snižuje.
Neustálé rozvíjení technických zařízení, na nichž lze s jejich použitím provozovat nové a nové loterie a hry, vede k velkému nárůstu počtu heren, které s ohledem na neustále rostoucí konkurenci zapojují do reklamy a lákání hráčů nové a nové prvky, včetně hudební a jiné akustické či světelné reklamy, která se ve svých důsledcích obtěžuje obyvatele města a narušuje tak i veřejný pořádek, a to jak v denní tak i v noční době.
Hazardní hra, hra na technických herních zařízeních a z toho vznikající závislost dospělých občanů pak často vede k obstarávání si prostředků ke hře nezákonným způsobem. Všechny tyto faktory negativně působí na psychiku dětí a mládeže a jako vzor chování se vyskytují čím dál častěji.
Proto se zastupitelstvo města Lysá nad Labem za účelem ochrany, zachování klidu, veřejného pořádku a důstojného prostředí pro výkon některých činností, zejména školství, zdravotnictví, sociální péče, církví a zvláště pak za účelem zamezení negativních vlivů stále nových a nových technických herních zařízení na děti a mládež, rozhodlo vydat následující vyhlášku.

Článek 1

Technická zařízení, jako jsou

a) koncové interaktivní videoloterní terminály

nebo

b) herní místa lokálního herního systému,
povolená ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, lze na území města Lysá nad Labem provozovat v budovách, jejichž adresa je uvedena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“).

Povolená doba provozu výše uvedených zařízení je v pracovních dnech a v sobotu v době od 12:00 hodin do 24:00 hodin. Zákaz provozu zařízení platí v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích.Článek 2
Koncové interaktivní videoloterní terminály nebo herní místa lokálního herního systému uvedená v čl. 1 lze provozovat na místech uvedených v příloze č. 1 nejdéle do 31. 12. 2012.
Článek 3
Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Lysé nad Labem, Finanční odbor městského úřadu v Lysé nad Labem, Městská policie Lysá nad Labem a další orgány státní správy v souladu s platnými právními předpisy.
Článek 4
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 27.04.2011.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění, a to z důvodu veřejného zájmu................................... ..... ................................

Marcela Chloupková Mgr. Jiří Havelka

místostarostka starostaDatum vyvěšení:

Datum sejmutí:
Příloha č.1
Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 7/2011
O určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému, povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem
Seznam budov v Lysé nad Labem, ve kterých lze provozovat výše uvedená zařízení:
Husovo náměstí č.p.21

Náměstí B.Hrozného č.p.182

Masarykova č.p.974

Masarykova č.p.1926

Poděbradova č.p.1545

Československé armády č.p.26

Sojovická st.p.322

Sojovická č.p.326

Mírová č.p.6

Křižíkova č.p. 1087/8

Smetanova č.p.789

Tyršova č.p.220

Sídliště č.p.1786

Raisova č.p.644

Šmeralova č.p.875

Kpt.Jaroše č.p.1644

U Braňky č.p.236
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.