| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau


Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 6/2011
O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů

na území města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 23.11.2011 usnesením č. / usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst.4 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.Preambule
Novodobým fenoménem naší společnosti je rozvoj techniky a elektroniky na všech možných úrovních existence společnosti. Jedním z projevů tohoto rozvoje je i rozvoj technických zařízení, umožňující a dále rozvíjející elektronické hry a především pak hry hazardní. Tento jev s sebou na jedné straně nese neustálé rozšiřování možností a způsobů jak hazardně hrát a na druhé straně neustále zvyšování počtu na hře závislých lidí, kteří se domnívají, že hrou a jednorázovým mimořádným příjmem vyřeší své veškeré finanční problémy. A věk takových lidí se neustále snižuje.
Neustálé rozvíjení technických zařízení, na nichž lze s jejich použitím provozovat nové a nové loterie a hry, vede k velkému nárůstu počtu heren, které s ohledem na neustále rostoucí konkurenci zapojují do reklamy a lákání hráčů nové a nové prvky, včetně hudební a jiné akustické či světelné reklamy, která se ve svých důsledcích obtěžuje obyvatele města a narušuje tak i veřejný pořádek, a to jak v denní, tak i v noční době.
Hazardní hra, hra na výherních hracích přístrojích a z toho vznikající závislost dospělých občanů pak často vede k obstarávání si prostředků ke hře nezákonným způsobem. Všechny tyto faktory negativně působí na psychiku dětí a mládeže a jako vzor chování se vyskytují čím dál častěji.
Proto se zastupitelstvo města Lysá nad Labem za účelem ochrany, zachování klidu, veřejného pořádku a důstojného prostředí pro výkon některých činností, zejména školství, zdravotnictví, sociální péče, církví a zvláště pak za účelem zamezení negativních vlivů stále nových a nových technických herních zařízení na děti a mládež, rozhodlo vydat následující vyhlášku.

Článek 1
a) Výherní hrací přístroje lze na území města Lysá nad Labem provozovat v budovách, jejichž adresa je uvedena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“).

b) Povolená doba provozu výherních hracích přístrojů je v pracovních dnech a v sobotu v době od 12:00 hodin do 24:00 hodin. Zákaz provozu přístrojů platí v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích.
Článek 2
Vyhláškou stanovené vymezení míst, kde lze na území města Lysá nad Labem provozovat výherní hrací přístroje, se použije i v řízeních o žádostech, o nichž nebylo rozhodnuto do doby účinnosti této vyhlášky.Článek 3
Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Živnostenský úřad Městského úřadu Lysé nad Labem, Finanční odbor městského úřadu v Lysé nad Labem, Městská policie Lysá nad Labem a další orgány státní správy v souladu s platnými právními předpisy.
Článek 4
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 27.04.2011.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.12.2011.
.................................. ..... ................................

Marcela Chloupková Mgr. Jiří Havelka

místostarostka starosta
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:


Příloha č.1

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 6/2011
O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů

na území města Lysá nad Labem
Seznam budov v Lysé nad Labem, ve kterých lze provozovat výherní hrací přístroje:
Husovo náměstí č.p.21

Náměstí B.Hrozného č.p.182

Masarykova č.p.974

Masarykova č.p.1926

Poděbradova č.p.1545

Československé armády č.p.26

Sojovická st.p.322

Sojovická č.p.326

Mírová č.p.6

Křižíkova č.p. 1087/8

Smetanova č.p.789

Tyršova č.p.220

Sídliště č.p.1786

Raisova č.p.644

Šmeralova č.p.875

Kpt.Jaroše č.p.1644

U Braňky č.p236
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.