| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Obecně závazná vyhláška č.4/2013
k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 16.10.2013 usneslo vydat na základě ust. § 13b odst. odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Trvalé označování psů

Chovatel1) psa chovaného na území města Lysá nad Labem může nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem, a to zpravidla do 30 dnů  ode dne dovršení nebo  do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců (pokud pes není již trvale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky).

Čl. 2
Úhrada nákladů za trvalé označování psů

 (1) Označování psů se provádí na náklady chovatelů psů.

(2) Obec poskytne chovatelům psů, kteří nechali své psy označit způsobem dle této obecně závazné vyhlášky, úlevu od místního poplatku ze psů. Výše úlevy je stanovena v rámci obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
                 
Čl. 3
Evidence chovatelů psů

1. Město Lysá nad Labem prostřednictvím Městského úřadu Lysá nad Labem vede evidenci chovatelů psů označených způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).
2. Chovatel psa chovaného na území města Lysá nad Labem je povinen přihlásit se do 30 dnů ode dne označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně závazné vyhlášky, do evidence.

3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li
o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení.
c) evidenční číslo a typ elektronického čipu, jímž byl pes označen, a datum čipování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem.
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
4. O přihlášení se do evidence vydá Městský úřad Lysá nad Labem chovateli psa potvrzení.
5. Chovatel psa je povinen Městskému  úřadu Lysá nad Labem ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města, ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Čl. 4
Přechodná ustanovení

1. Chovatel psa může nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší 3 měsíců  a který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky označen elektronickým čipem, označit způsobem dle této obecně závazné vyhlášky.
2. Chovatel psa, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této obecně závazné vyhlášky, nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného tímto způsobem, tuto skutečnost nahlásí do systému eveidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa dle této obecně závazné vyhlášky jsou splněny i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá normám ISO 11784 a 11785.
3. Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi se na území města Lysá nad Labem nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně.  
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 01.01.2014.
    

……………………    …………………
Marcela Chloupková    Mgr.Jiří Havelka
místostarostka    starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.