+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 4 /2006

o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem podle §10 písm.a) a §84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000Sb. o obcích a podle §29, odst.3 zákona 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dne 13.12. 2006 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první

Úvodní ustanovení

čl. 1

Účel vyhlášky

(1) Vyhláška vymezuje závazné části regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ, schváleného městským zastupitelstvem Lysá nad Labem dne 13.12.2006.

(2) Vyhláška je nedílnou součástí regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ. Předmětem vyhlášky a regulačního plánu je úprava podmínek rozhodování o lokalizaci činností a o využití území v území řešeném regulačním plánem, závazná pravidla vyjádřená slovně, číselně nebo graficky upravující funkční a prostorové uspořádání území, umístění staveb a ploch a jejich prostorové vazby v daném území.

(3) Vyhláška stanovuje regulativy závazné podmínky pro územní a stavební řízení (popřípadě i pro jiná řízení o území),pro vydání rozhodnutí o území, o činnostech a o stavbách v území.

čl. 2

Rozsah platnosti vyhlášky

(1) Tato vyhláška se vztahuje na celé území vyznačené v hlavním výkrese č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ, která se nachází v jižní části města na katastrálním území Litol a je vymezena ulicemi Na Vysoké mezi, Družstevní, zadní části pozemků Lidické ulice a výběžek vedle Borku směrem k zástavbě v ulici Na Zemské stezce až k zástavbě ulice Za Kruhovkou, v jižní části v prodloužení ulice Na Vysoké mezi podél základní školy až k Palackého ulici.

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Tato vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám schváleného regulačního plánu nebo k nově vypracovanému a schválenému regulačnímu plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ.

čl. 3

Závaznost vyhlášky

(1) Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, řízení a

rozhodování podle zákona č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, tzn. orgány státní správy i samosprávy, projektanti, právnické a fyzické osoby podílející se na prostorovém využití a stavební činnosti v území a na rozhodování o jejich změně.

(2) Regulativy jsou závazné pro:

a) realizaci nových staveb

b) pro provádění změny dokončené stavby

čl. 4

Základní pojmy a nástroje pro regulaci využití území

(1) Pojmy uváděné v této vyhlášce jsou používány shodně s platným zněním stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

(2) Stavbou je v této vyhlášce míněn jednak objekt, který je vytvářen stavební činností, jednak tato stavební činnost sama.

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Rozhodování o využití území, resp. o lokalizaci konkrétní činnosti na pozemku se

provádí na základě charakteristiky územní zóny (bydlení individuální nebo občanské vybavenosti - skladebného územního prvku) a regulativ daných závaznou částí této vyhlášky.

(4) Charakteristika využití územní zóny ( bydlení individuální nebo občanské vybavenosti - skladebného územního prvku) definuje činnosti:

1. funkční využití ploch, pozemků a objektů

2. prostorové,objemové a technické uspořádání staveb

3. ochrana přírodního prostředí

4. ochrana zdravých životních podmínek

5. uspořádání dopravy

6. zásady uspořádání občanského a technického vybavení

7. vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby ( čl.7 )

Část druhá

Závazná část regulačního plánu

čl. 5

Zásady uspořádání území

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Závazné části regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ jsou vyjádřeny :

a) ve výkresové části:

1. Hlavní výkres .......................................... 1 : 1000

2. Řešení doprava........................................ 1 : 1000

3. Kanalizace.............................................. 1 : 1000

4. Zásobování vodou .................................... 1 : 1000

5. Zemní plyn ............................................ 1 : 1000

6. Silnoproudé rozvody................................... 1 : 1000

7. Veřejné osvětlení....................................... 1 : 1000

8. Telefonní rozvody...................................... 1 : 1000

9. Veřejně prospěšné stavby............................ 1 : 1000

10. Etapizace................................................ 1 : 1000

b) v obecně závazné vyhlášce regulačního plánu Lysá nad Labem VYSOKÁ MEZ

- v čl. 6 až čl. 7 vyhlášky

(2) Smyslem regulace je architektonickými prostředky posilovat předměstský a maloměstský charakter prostředí a přirozenou vazbu mezi stavbami a krajinou. Současně jde o předcházení konfliktním jevům, jakými mohou být např. převýšené ostré štíty nebo naopak ploché střechy kontrastující s okolní zástavbou.

čl. 6

Závazné regulativy využití území

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Funkční využití ploch, pozemků a objektů :

zóna BI = bydlení individuelní

zóna OV = občanská vybavenost (základní škola).

Na stávajících pozemcích BI při změně existujících staveb respektovat zachování architektonického rázu města a krajiny. Dodržení principu kontextu s okolní zástavbou. Objemové řešení objektů (hmotové členění, velikost výplní otvorů, výška římsy, způsob a tvar zastřešení) vhodným způsobem navázat na charakter a výškovou hladinu okolní zástavby.

 1. hlediska vazby na územní plán je využití pozemků zóny BI upraveno podle činnosti jako :

dominantní - pro funkci :rodinné domy a nízkopodlažní formy bydlení

přijatelná - pro funkci :malá ubytovací zařízení do 30 osob, bydlení správce, knihovny

a výstavní síně, drobná i dětská hřiště lokálního významu, nerušící domácí výroba, nerušící služby obyvatelstvu pro potřebu zóny a přilehlých zón, obchodní vybavenost a stravovací zařízení pro potřebu zóny a přilehlých zón, veřejně přístupná zeleň, technické vybavení pro potřebu zóny a přilehlých zón, rekreační pěstitelství, chov drobných hospodářských zvířat ve vlastních objektech, odstavné plochy pro potřeby zóny

nepřípustná - pro funkci:bytové domy, turistické a podnikové sezónní ubytovny, hotely,

chaty a domy k rekreaci, školy a domovy mládeže, nemocnice a sanatoria, polikliniky a zdravotní střediska, domovy důchodců a domy s peč. službou, dětské domovy, divadla, kina, muzea, letní kina, otevřená zábavní zařízení, otevřená sportoviště celoměstského významu, koupaliště, kemp, rekreace, řemeslná výroba, servisní provozy, skladová činnost pro potřeby zóny a přilehlých zón, obchodní vybavenost celoměstského významu a nadměstského významu, sklady, služby, provozy s velkým obratem zboží, průmyslová velkovýrobní činnost, velkosklady, zemědělská rostlinná výroba, zahradnictví, výrobní zemědělské služby a sklady, správní úřady, církevní zařízení, hřbitov, , záchytná parkoviště, čerpací stanice

(2) Prostorové, objemové a technické uspořádání staveb : Dispoziční řešení je stanoveno v hlavním výkresu regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ.

1. Pro novou zástavbu jsou stanoveny uliční a stavební čáry

Uliční a stavební čáry jsou uvedeny na hlavním výkresu číslo 1.

Uliční čára je posunuta v ulici Družstevní na úroveň nejméně 5m od kraje vozovky.

Stavební čáry jsou stanoveny:

- 5m od uliční čáry v celém řešeném území

( mimo ul.Družstevní a ul.Vysoká mez )

- 8m od uliční čáry v ul.Družstevní ( východ )

- 7m od uliční čáry v ul. Družstevní ( západ )

- 6m od uliční čáry v ul.Na Vysoké mezi ( dle stávající zástavby )

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Plocha pro stavbu je vymezena stavební čarou a hranicemi zabezpečujícími

odstupy staveb v souladu s vyhl.č.137/1998. Zastavěné a zpevněné plochy nepřesáhnou 40% z celkové plochy pozemku ( 60% nezpevněných ploch - zeleň )

3. Zástavba nesmí překročit stavební čáru směrem k uliční čáře, za umístění na stavební čáru se považuje pokud alespoň jeden bod půdorysu objektu leží na stavební čáře.

4. Součástí stavby budou vestavěné garáže a dále bude zřízeno další odstavné

místo pro osobní automobil na vlastním pozemku.

Na pozemcích nad 800m2 může být zbudována samostatná stavba garáže.

5. Výškové umístění nových objektů v oblasti Borku, kde je terén oproti komunikaci snížený, bude řešeno založením na rostlém terénu ve větší hloubce nebo případným provedením podsklepení objektů. Terén v části pozemků přilehlých k domům bude navezen do úrovně dnešní vozovky Družstevní ulice.

6. Podlaha přízemí bude nejméně v úrovni 0,3m nad niveletou přilehlé komunikace.

7. Vnitřní uspořádání domů v ulici Družstevní

- v maximální míře odklonění obytných místností od uličního prostoru nebo směrování oken těchto místností od komunikace, použité konstrukce pro stavbu domů budou z takových materiálů, aby eliminovaly hluk z dopravy, tj. dostatečně hmotných materiálů a zvukových izolací v konstrukci staveb, ale i výběr okenních výplní se zvýšenou zvukověizolační odolností apod.

8. V uličních prostorách bude likvidace dešťových vod řešena umístěním zelených vsakovacích pásů (příkopů) o šířce nejméně 1,5m a s hloubkou 0,3m do částí ulic neodkanalizovatelných samospádem.

9. Zástavba dodrží výšku stavby :

- do 2NP s využitelným podkrovím, maximální výška 11m

10. Tvar střech rodinných domů ve prospěch střech sedlových, valbových a

polovalbových

- ploché střechy jsou přípustné od ul.Družstevní na východ

- krytiny - přijatelné jsou krytiny keramické pálené, z probarvených

betonových tašek, výjimečně plechové ve tvaru tašek. Nepřípustné

jsou jakékoliv vlnité krytiny, bonské šindele a osinkocementové šablony

- regulaci orientace hlavních hřebenů střech rodinných domů převážně

ve směru východ - západ (není podmínkou). U nárožních staveb

orientace možná do více směrů

11. Výplně otvorů - měřítkem a členěním budou přizpůsobeny architektuře

objektu i charakteru lokality. Minimálně bude používáno skleněných tvárnic a

cihel, zejména v uličních fasádách.

Barevné řešení staveb ve prospěch červenohnědých taškových střech a

světlých (bílých až okrových) omítek.

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Regulace oplocení z hlediska výšky do max. 1,8m od terénu. Materiálově

 1. masivní podezdívkou a sloupky, s výplní, neplné oplocení.
 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jednotlivých staveb a pozemků

budou likvidovány na vlastních pozemcích vsakem.

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Způsob vytápění objektů - jako hlavní zdroj tepla bude navrhováno ekologické

vytápění - zemní plyn, elektřina, tepelná čerpadla, apod. . Doplňkově je přípustné využití tuhých paliv pouze v souladu s platnými zákony o ochraně ovzduší

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Likvidace odpadů - každý objekt bude vybaven popelnicovou nádobou

 1. uložením na vlastním pozemku.
 1. Ochrana přírodního prostředí : ochrana lesa - Borku - umísťování staveb v ochranném pásmu lesa s rozsahem 50m bude řešeno individuálními žádostmi s umístěním objektů až na vzdálenost 20m od lesa na základě individuelního souhlasu dotčeného orgánu státní správy lesů.
 1. Ochrana zdravých životních podmínek : vyloučením některých negativních aktivit povolovaných v území

Na pozemcích není dovolená další zástavba mimo pozemky nad 800m2 objektem garáže a na všech pozemcích jeden hospodářský objekt do 16m2 a 3m výšky.

(5) Uspořádání dopravy :

 1. ulici Družstevní bude odstup uliční čáry od okraje vozovky 5m. Do prostoru bude umístěn pás zeleně a chodník.
 1. ulici Na Vysoké mezi budou realizována opatření k omezení rychlosti vozidel

zvýšením ploch křižovatek.

Plochy zástavby na severu a jihu budou řešeny jako obytné zóny se zklidněnou dopravou.

Poloha parkovacích stání v obytných zónách bude řešena v souladu s vymezením vjezdů na pozemky.

 1. Zásady uspořádání občanského a technického vybavení : do lokality lze umístit drobné provozy živnostenského typu, které nebudou rušit ostatní pozemky hlukem, vibracemi, prašností a splodinami. Provozovna bude součástí stavby bydlení.

čl. 7

Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu č.9 grafické části.

Veřejně prospěšnými stavbami jsou:

1. Nové ulice v řešeném území včetně hlavní obslužné přístupová komunikace ze směru východ - západ ulice spojující ul.Družstevní a Na Vysoké mezi, která povede v místě trasy kabelu vysokého napětí, jejíž část je v části úseku ještě vedena jako vzdušná trasa.

2. Rozšíření ulice Družstevní o pás 5m pro umístění chodníku, cyklostezky a

pásu zeleně.

3. Plochy pro umístění trafostanic a přípojných kabelů VN.

4. Plocha pro umístění čerpací kanalizační jímky s výtlačným řadem pro přečerpávání splašků.

5. Plocha školního hřiště (převzato z územního plánu).

Část třetí

Závěrečná ustanovení

čl. 8

(1) Změny a doplňky regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ projednává a schvaluje Zastupitelstvo města Lysá nad Labem. Změny ustanovení závazných vyhlášek se vyhlašují obecně závaznou vyhláškou.

(2) Regulační podmínky pro konkrétního investora smí vydat příslušný pověřený stavební úřad na podkladě platného územního plánu a regulačního plánu nebo jejich aktualizace.

(3) V návrhovém řešení není platnost regulačního plánu Lysá nad Labem VYSOKÁ MEZ časově omezována.

(4) Regulační plán Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ bude do 5 let prověřen za účelem aktualizace.

(5) Nedílnou součástí této vyhlášky je dále textová a kompletní grafická část regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ.

čl. 9

Účinnost

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 30.12.2006 .

.

čl. 10

Uložení regulačního plánu Lysá nad Labem - VYSOKÁ MEZ

 1. http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

  Úplná dokumentace regulačního plánu Lysá nad Labem VYSOKÁ MEZ je uložena:

 •      http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">
  • http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

   na Městském úřadě, stavebním úřadě v Lysé nad Labem

  • http://mestolysa.cz/images/bullet.gif);">

   na Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Marcela Chloupková v.r. Mgr.Jiří Havelka v.r.

....................................... .......................................

pověřený člen Zastupitelstva města starosta města Lysá nad Labem

razítko města se státním znakem

Vyvěšeno: 15.12.2006

Sejmuto: 29.12.2006

 1. Lysé nad Labem

..................................................................................

Razítko a podpis orgánu ověřující vyvěšení a sejmutí vyhlášky

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.