+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Nařízení Města Lysá nad Labem

č. 4/2017
ze dne 24.10.2017

o placeném stání na místních komunikacích
v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 24.10.2017, usnesením č.634, na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla o vydání tohoto nařízení:

Článek I.
Vymezení oblastí města
 
Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy[1] k stání silničního motorového vozidla v obci v době od 7 do 16 hodin ve dnech výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek II.
Placení sjednané ceny
 
Za užití oblastí města vymezených v příloze č.2 tohoto nařízení může platit zakoupením parkovací známky s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle ceníku, který je přílohou č.3 tohoto nařízení:
fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Lysé nad Labem dle občanského průkazu:

pro vozidlo, u kterého je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako vlastník nebo provozovatel, nebo které užívá provozovatel na základě plné moci od majitele vozidla;
pro služební vozidlo, které užívá k soukromým účelům, pokud při placení ceny předloží vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (firmou) potvrzený formulář, že vozidlo smí užívat pro soukromé účely;


fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV;

 
firma se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení.

 

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém  

horním rohu předního skla vozidla.

Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného.

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

 
Osoba pověřená Městem Lysá nad Labem k výběru sjednané ceny může rozhodnout, že při některých výstavách dle přílohy č. 1 tohoto nařízení se sjednaná cena platit nebude.
 

Článek III.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, ze dne 4.1.2017.

 
Článek IV.
Účinnost
 
Toto nařízení, z důvodu obecného zájmu, nabývá účinnosti  dne 1.1.2018. 


Ing. Karel Otava                                                                                           p. Jan Burian
      starosta                                                                                                    místostarosta


 

Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 4/2017, ze dne 24.10.2017

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

 
                    Kalendář výstav v roce 2018:

Název výstavy
Datum
Náš chovatel 2018
12.01. – 14.01.2018
Stavitel 2018, Řemesla 2018
22.02. – 24.02.2018
Zemědělec 2018, Jaro s koňmi 2018
21.03. – 25.03.2018
Elegance, Narcis 2018, Regiony 2018
12.04. – 15.04.2018
Natura Viva 2018
23.05. – 27.05.2018
Růžová zahrada 2018
21.06. – 24.06.2018
Květy 2018
12.07. – 15.07.2018
Celostátní trh drobných zvířat
       25.08.2018  
Domov a teplo, Jiřinkové slav.2018
07.09. – 09.09.2018
Kůň 2018
21.09. – 23.09.2018
Zemědělec 2018, Náš chov 2018
04.10. – 07.10.2018
Exotika 2018
24.10. – 28.10.2018
Poslední cesta
03.11. -  04.11.2018
Kola 2018, Pivní a vinné slav. 2018
09.11. – 11.11.2018
Chovatel 2018
23.11. – 25.11.2018
Vánoč.knižní veletrh, Mikulášské trhy
30.11. -  02.12.2018
Stříbrné trhy
07.12. – 09.12.2018
Zlaté trhy
14.12. – 16.12.2018
  

Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 4/2017, ze dne 24.10.2017
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Vymezené oblasti města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice a k nim přilehlá parkoviště:

Masarykova
Alešova
Blahoslavova
Čapkova
Riegrova
Smetanova
Šafaříkova
Zahradní
Legionářská
Úsek u Nové hospody přilehlý k nádraží    
Husovo náměstí

 

Příloha č. 3 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 4/2017, ze dne 24.10.2017
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Ceník
 
parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2018

Parkovací lístky

Druh vozidla
Sazba
Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti
50,00 Kč/den
Autobus
200,00 Kč/den

Parkovací známky nepřenosné s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018

Kategorie
1. vozidlo
2. a každé další vozidlo
Fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem
dle čl. II. odst. 1 písm. a),

Fyzické osoby bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, které jsou vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b),

 
100,00 Kč
500,00 Kč

 
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a)
zdarma
---------
Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. II. odst. 1 písm. c)


500,00 Kč
1000,00 Kč

 
Ing. Karel Otava                                                                                           p. Jan Burian

      starosta                                                                                                    místostarosta
 
[1] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.