| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 3/2018


ze dne 11.12.2018


o placeném stání na místních komunikacích
v době konání výstav

 

Rada města Lysá nad Labem dne 11.12.2018, usnesením č. 797, na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla vydat toto nařízení:

 

Článek I.

Vymezení oblastí města

 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v obci v době od 7 do 16 hodin ve dnech výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

 

Článek II.

Placení sjednané ceny

(1) Za užití oblastí města vymezených v příloze č. 2 tohoto nařízení může platit zakoupením parkovací známky s platností od 01.01.2019 do 31.12.2019, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle ceníku, který je přílohou č.3 tohoto nařízení:

a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Lysé nad Labem dle občanského průkazu:

  1. pro vozidlo, u kterého je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako vlastník nebo provozovatel, nebo které užívá provozovatel na základě plné moci od majitele vozidla;
  2. pro služební vozidlo, které užívá k soukromým účelům, pokud při placení ceny předloží vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (firmou) potvrzený formulář, že vozidlo smí užívat pro soukromé účely;

b) fyická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV,

c) firma se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města podle přílhy č. 2 tohoto nařízení.

Dále může vymezené oblasti města užít fyzická nebo právnická osoba za splnění níže uvedených podmínek, která by za běžných okolností využívala k přepravě z místa bydliště do zaměstnání nebo při poskytování služeb nadjezd nad železniční tratí:   

d) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad labem, která je v pracovním poměru k zaměstnavateli se sídlem firmy nebo provozovny v Lysé nad Labem.

e) právnická osoba se sídlem firmy nebo provozovny v Lysé nad Labem,

f) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která pečuje o osobu blízkou s bydlištěm v Lysé nad Labem. Tuto skutečnost dokládá žadatel potvrzením obvodního lékaře.

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém horním rohu předního skla vozidla.

Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného.

Zaplacením sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

(2) Osoba pověřená Městem Lysá nad Labem k výběru sjednané ceny může rozhodnout, že při některých výstavách dle přílohy 1 tohoto nařízení se sjednaná cena platit nebude.

(3) Parkovací známka slouží současně jako povolení k vjezdu motorových vozidel na komunikace, na které je vjezd povolen dodatkovou tabulkou „Mimo držitele povolení“, celoročně.

  

Článek III.
Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018 ze dne 17.7.2018.

 

 

Článek IV.
Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

 

 

 

 

 

 

       ..…………………………                                    ……..……………………

             Mgr. Jiří Havelka                                                     Ing. Karel Otava

  1. místostarosta                                                           starosta města

                                                                                                             

                                                                                                             

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ………….

Sejmuto dne:…………….

 

 

 

 

Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 3/2018, ze dne 26.11.2018

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

 

                    Kalendář výstav v roce 2019:

 

Název výstavy

 

Datum

Náš chovatel 2019,

Celostátní výstava poštovních holubů 2019

11.1. – 12.1.2019

Exotika (trh exotických zvířat a rostlin)

2.2.2019

Stavitel 2019, Řemesla 2019, Ligna Bohemia 2019

14.2. – 16.2.2019

VIP setkání chovatelů exotického ptactva,

Bleší trh

9.3.2019

Zemědělec 2019, Koňský trh 2019, Jaro s koňmi,

Festival dechovky 2019

20.3. – 24.3.2019

Retrogaráž

30.3.2019

Elegance 2019, Narcis 2019

Regiony České republiky 2019, Komunál

11.4. – 14.1.2019

Mistrovství Evropy kulturistiky

27.4. – 28.4.2019

NATURA VIVA 2019

22.5. – 26.5.2019

Lázeňský veletrh 2019, Senior 2019,

Šikovné ruce našich seniorů 2019, Růžová zahrada 2019

13.6. – 16.6.2019

Květy 2019, Festival umění 2019

18.7. – 21.7.2019

Exotika (trh exotických zvířat a rostlin)

31.8.2019

Domov a teplo 2019, Starožitnosti 2019,

Jiřinkové slavnosti 2019

6.9. – 8.9.2019

Kůň 2019, Večerní koňská galashow

20.9. – 22.9.2019

Zemědělec 2019, Náš chov 2019

3.10 – 6.10.2019

Poslední cesta 2019

10.10. – 11.10.2019

EXOTIKA 2019, Mazlíček 2019

25.10. – 29.10.2019

Autosalon kola 2019, Rychlá kola 2019,

Pivní a vinné slavnosti 2019

8.11 – 10.11.2019

Retrogaráž

16.11.2019

Chovatel 2019

22.11. – 24.11.2019

Polabské vánoční trhy 2019

Mikulášské, Vánoční knižní veletrh

6.12. – 8.12.2019

Stříbrné

13.12. – 15.12.2019

Zlaté

20.12. – 22.12.2019Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 3/2018, ze dne 11.12.2018
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

 

Vymezené oblasti města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice a k nim přilehlá parkoviště:

Masarykova

Alešova

Blahoslavova

Čapkova

Riegrova

Smetanova

Šafaříkova

Zahradní

Legionářská

Úsek u Nové hospody přilehlý k nádraží  

Husovo náměstí

Komunikace ve městě, na které je vjezd povolen dodatkovou tabulkou „Mimo držitele povolení“, celoročně.       

                            

Příloha č. 3 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 3/2018, ze dne 11.12.2018
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

           

Ceník

parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2019

Parkovací lístky

 

Druh vozidla

Sazba

Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti

50,00 Kč/den

Autobus

200,00 Kč/den

 

Parkovací známky nepřenosné s platností od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Kategorie

1. dvoustopé vozidlo

2. a každé další dvoustopé vozidlo

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem
dle čl. II. odst. 1 písm. a),

Fyzické osoby bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, které jsou vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b),

100,00 Kč

500,00 Kč

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a)

zdarma

---------

Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. II. odst. 1 písm. c), e)

500,00 Kč

1000,00 Kč

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.