| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 2/2018

ze dne 17.07.2018

o placeném stání na místních komunikacích
v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 17.07.2017, usnesením č. 512, na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla vydat toto nařízení:

Článek I.
Vymezení oblastí města
Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 k stání silničního motorového vozidla v obci v době od 7 do 16 hodin ve dnech výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Článek II.
Placení sjednané ceny
(1) Za užití oblastí města vymezených v příloze č. 2 tohoto nařízení může platit zakoupením parkovací známky s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle ceníku, který je přílohou č.3 tohoto nařízení:
  1. a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Lysé nad Labem dle občanského průkazu:
pro vozidlo, u kterého je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako vlastník nebo provozovatel, nebo které užívá provozovatel na základě plné moci od majitele vozidla;
pro služební vozidlo, které užívá k soukromým účelům, pokud při placení ceny předloží vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (firmou) potvrzený formulář, že vozidlo smí užívat pro soukromé účely;
  1. b) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy
č. 2 tohoto nařízení na základě LV;
  1. c) firma se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2
tohoto nařízení.
(2) Dále může vymezené oblasti města užít fyzická nebo právnická osoba za splnění níže uvedených podmínek, která by za běžných okolností využívala k přepravě z místa bydliště do zaměstnání nebo při poskytování služeb nadjezd nad železniční tratí:
  1. a) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je v pracovním poměru k zaměstnavateli se sídlem firmy nebo provozovny v Lysé nad Labem,
  1. b) právnická osoba se sídlem firmy nebo provozovny v Lysé nad Labem,
  1. c) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která pečuje o osobu blízkou s bydlištěm v Lysé nad Labem. Tuto skutečnost dokládá žadatel potvrzením obvodního lékaře.
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém
horním rohu předního skla vozidla.
Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného.
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.
(3) Osoba pověřená Městem Lysá nad Labem k výběru sjednané ceny může rozhodnout, že
při některých výstavách dle přílohy č. 1 tohoto nařízení se sjednaná cena platit nebude.
(4) Parkovací známka slouží současně jako povolení k vjezdu motorových vozidel na komunikace, na které je vjezd povolen dodatkovou tabulkou „Mimo držitele povolení“, celoročně.
Článek III.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2017, ze dne 24.10.2017 a č. 1/2018, ze dne 11.04.2018.
Článek IV.
Účinnost
Toto nařízení z důvodu obecného zájmu nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
…………………………… ……………………
Jan Burian Ing. Karel Otava
místostarosta starosta města
Vyvěšeno dne: ………….
Sejmuto dne:…………….
Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 2/2018, ze dne 17.07.2018
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav
Kalendář výstav v roce 2018:

Název výstavy

Datum

Náš chovatel 2018

12.01. – 14.01.2018

Stavitel 2018, Řemesla 2018

22.02. – 24.02.2018

Zemědělec 2018, Jaro s koňmi 2018

21.03. – 25.03.2018

Elegance, Narcis 2018, Regiony 2018

12.04. – 15.04.2018

Natura Viva 2018

23.05. – 27.05.2018

Růžová zahrada 2018

21.06. – 24.06.2018

Květy 2018

12.07. – 15.07.2018

Celostátní trh drobných zvířat

25.08.2018

Domov a teplo, Jiřinkové slav.2018

07.09. – 09.09.2018

Kůň 2018

21.09. – 23.09.2018

Zemědělec 2018, Náš chov 2018

04.10. – 07.10.2018

Exotika 2018

24.10. – 28.10.2018

Poslední cesta

03.11. - 04.11.2018

Kola 2018, Pivní a vinné slav. 2018

09.11. – 11.11.2018

Chovatel 2018

23.11. – 25.11.2018

Vánoč.knižní veletrh, Mikulášské trhy

30.11. - 02.12.2018

Stříbrné trhy

07.12. – 09.12.2018

Zlaté trhy

14.12. – 16.12.2018

Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 2/2018, ze dne 17.07.2018
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav
Vymezené oblasti města
Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice a k nim přilehlá parkoviště:
Masarykova
Alešova
Blahoslavova
Čapkova
Riegrova
Smetanova
Šafaříkova
Zahradní
Legionářská
Úsek u Nové hospody přilehlý k nádraží
Husovo náměstí
Komunikace ve městě, na které je vjezd povolen dodatkovou tabulkou „Mimo držitele povolení“, celoročně.
Příloha č. 3 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 2/2018, ze dne 17.07.2018
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav
Ceník
parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2018
Parkovací lístky

Druh vozidla

Sazba

Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti

50,00 Kč/den

Autobus

200,00 Kč/den

Parkovací známky nepřenosné s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018

Kategorie

1. vozidlo

2. a každé další vozidlo

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem
dle čl. II. odst. 1 písm. a),

Fyzické osoby bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, které jsou vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b),

100,00 Kč

500,00 Kč

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a)

zdarma

---------

Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. II. odst. 1 písm. c), č. II. odst. 2 písm. b)

500,00 Kč

1000,00 Kč

1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.