| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 1/2019


ze dne 26.3.2019


o placeném stání na místních komunikacích
v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 26. 3. 2019, usnesením č. 174, na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla vydat toto nařízení:

Článek I.

Vymezení oblastí města

1) Pro účely organizování dopravy na území města Lysá nad Labem v době výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení v čase od 7 do 16 hodin se tímto nařízením vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

  1. a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,
  2. b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou anebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,
  3. c) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce.

2) Oblasti města dle čl. I. odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek II.

Placení sjednané ceny

1) Za užití oblastí města vymezených v příloze č. 2 tohoto nařízení může osoba uvedená v čl. I. odst. 1 písm. b) a c) platit zakoupením parkovací známky s platností do 31.12.2019, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle platného ceníku. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém horním rohu předního skla vozidla.

2) Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného za cenu dle platného ceníku. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

3) Žadatel o parkovací známku je povinen prokázat svoji totožnost, předložit technický průkaz k vozidlu a prokázat právní vztah k vozidlu. Fyzická osoba musí dále prokázat trvalé bydliště ve vymezené oblasti. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města.

4) V případě zakoupení parkovací známky v průběhu kalendářního roku se cena nekrátí.

Článek III.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 ze dne 11.12.2018.

Článek IV.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

..………………………… ……..……………………

Ing. Karel Otava Mgr. Jiří Havelka

starosta města místostarosta

Vyvěšeno dne: ………….

Sejmuto dne:…………….

Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 1/2019, ze dne 26.3.2019

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Kalendář výstav v roce 2019:

Název výstavy

Datum

Elegance 2019, Narcis 2019

Regiony České republiky 2019, Komunál

11.4. – 14.1.2019

Mistrovství Evropy kulturistiky

27.4. – 28.4.2019

NATURA VIVA 2019

22.5. – 26.5.2019

Lázeňský veletrh 2019, Senior 2019,

Šikovné ruce našich seniorů 2019, Růžová zahrada 2019

13.6. – 16.6.2019

Květy 2019, Festival umění 2019

18.7. – 21.7.2019

Exotika (trh exotických zvířat a rostlin)

31.8.2019

Domov a teplo 2019, Starožitnosti 2019,

Jiřinkové slavnosti 2019

6.9. – 8.9.2019

Kůň 2019, Večerní koňská galashow

20.9. – 22.9.2019

Zemědělec 2019, Náš chov 2019

3.10 – 6.10.2019

Poslední cesta 2019

10.10. – 11.10.2019

EXOTIKA 2019, Mazlíček 2019

25.10. – 29.10.2019

Autosalon kola 2019, Rychlá kola 2019,

Pivní a vinné slavnosti 2019

8.11 – 10.11.2019

Retrogaráž

16.11.2019

Chovatel 2019

22.11. – 24.11.2019

Polabské vánoční trhy 2019

Mikulášské, Vánoční knižní veletrh

6.12. – 8.12.2019

Stříbrné

13.12. – 15.12.2019

Zlaté

20.12. – 22.12.2019

Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 1/2019, ze dne 26.3.2019
o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Vymezené oblasti města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice a k nim přilehlá parkoviště:

Masarykova

Alešova

Blahoslavova

Čapkova

Riegrova

Smetanova

Šafaříkova

Zahradní

Legionářská

Úsek u Nové hospody přilehlý k nádraží

Husovo náměstí

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.