| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017 ze dne 04.01.2017 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 04.01.2017, usnesením č.3, bod II/1, na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla o vydání tohoto nařízení:

Článek I.

Vymezení oblastí města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v obci v době od 7 do 16 hodin ve dnech výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek II.

Placení sjednané ceny

(1) Zakoupením parkovací známky s platností od 01.01.2017 do 31.12.2017, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle ceníku schváleného Radou města Lysá nad Labem dne 4.1.2017 může platit:

a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Lysé nad Labem dle občanského průkazu:

a. pro vozidlo, u kterého je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako vlastník nebo provozovatel, nebo které užívá provozovatel na základě plné moci od majitele vozidla;

b. pro služební vozidlo, které užívá k soukromým účelům, pokud při placení ceny dodá vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (firmou) potvrzený formulář, že vozidlo smí užívat pro soukromé účely;

b) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města, podle přílohy č. 2 tohoto nařízení, na základě LV;

c) firma se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města, podle přílohy č. 2 tohoto nařízení.

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém horním roku předního skla vozidla.

Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného na základě písemné smlouvy s Městem Lysá nad Labem.

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

(2) Osoba pověřená Městem Lysá nad Labem k výběru sjednané ceny může rozhodnout, že při některých výstavách dle přílohy č. 1 tohoto nařízení se sjednaná cena platit nebude.

Článek III. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 7/2015, ze dne 27.10.2015.

Článek IV. Účinnost

Toto nařízení, z důvodu obecného zájmu, nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Ing. Karel Otava p. Jan Burian

starosta místostarosta

……………… ………………….

Vyvěšeno dne: ………….


Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, ze dne 04.01.2017

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Kalendář výstav v roce 2017:

Název výstavy

Datum

Celostátní výstava poštovních holubů

06.01. – 07.01.2017

Náš chovatel 2017

13.01. – 15.01.2017

Stavitel 2017, Řemesla 2017

16.02. – 18.02.2017

Zemědělec 2017, Jaro s koňmi 2017

22.03. – 26.03.2017

Elegance, Narcis 2017, Regiony 2017

27.04. – 01.05.2017

Natura Viva 2017

24.05. – 28.05.2017

Růžová zahrada 2017

22.06. – 25.06.2017

Květy 2017

13.07. – 16.07.2017

Domov a teplo, Jiřinkové slav.2017

01.09. – 03.09.2017

Kůň 2017

15.09. – 17.09.2017

Zemědělec 2017, Náš chov 2017

05.10. – 08.10.2017

Exotika 2017

25.10. – 29.10.2017

Kola 2017, Pivní a vinné slav. 2017

10.11. – 12.11.2017

Chovatel 2017

17.11. – 19.11.2017

Mikulášské trhy

01.12. – 03.12.2017

Stříbrné trhy

08.12. – 10.12.2017

Zlaté trhy

15.12. – 17.12.2017

Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, ze dne 04.01.2017 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Vymezené oblasti města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice:

oboustranné stání:
Masarykova

jednostranné stání:
Alešova
Blahoslavova
Čapkova
Riegrova
Smetanova
Šafaříkova
Zahradní

pozemky parc.č.:
492/1 (parkoviště Legionářská)
3483/2 (přednádraží prostor)
2426/22 (za bývalým silem)
623/5 (u ČD Litol) 
3451/2 (plocha Husova náměstí)

Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2017

který schválila Rada města Lysá nad Labem dne 04.01.2017, svým usnesením č.3, bod II/2, v souladu s Nařízením Města Lysá nad Labem č. 1/2017 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Parkovací lístky

Druh vozidla

Sazba

Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti

50,00 Kč/den

Autobus

200,00 Kč/den

Parkovací známky nepřenosné s platností od 01.01.2017 do 31.12.2017

Kategorie

1. vozidlo

2. a každé další vozidlo

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a),

Fyzické osoby bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, které jsou vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b),

100,00 Kč

500,00 Kč

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a)

zdarma

---------

Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. II. odst. 1 písm. c)

500,00 Kč

1000,00 Kč

Ing. Karel Otava p. Jan Burian

starosta místostarosta

……………… ………………….

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.