| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 7/2015
ze dne 27.10.2015
o placeném stání na místních
komunikacích
v době konání výstav

dle kalendáře výstav, který je přílohou č.1 tohoto nařízení

Rada města Lysá nad Labem se usnesla dne 27.10.2015, usnesením č. 799, na základě § 23 odst.1 a odst. 3
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Článek I.
Vymezení oblastí města

(1) Oblasti
města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy #1):

a) k stání silničního motorového vozidla s hmotností do 2t v obci, na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č.2 k tomuto nařízení

b) k stání silničního motorového vozidla pro občany s trvalým pobytem v Lysé nad Labem
(dle OP a předložení ORV, ve kterém je občan zapsán jako vlastník nebo provozovatel. Pokud občan užívá služební vozidlo k soukromým účelům, dodá při
koupi parkovací karty potvrzený formulář, že vozidlo smí užívat pro soukromé účely).

Článek II.
Placení sjednané ceny

(1) Sjednaná cena se platí:

a) v případě uvedeném v čl.1 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, zakoupením parkovacího lístku od osoby, pověřené výběrem parkovného.

b) v případě uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává
Městská Policie Lysá nad Labem.

(2) Zaplacení sjednané
ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě
za předním sklem tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

-------------------------------------------
#1)
Zákon č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

#2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Článek III.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č.6/2013, ze dne 2.12.2013.

Článek IV.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2016

Mgr. Jiří Havelka
starosta

Příloha č.1 k Nařízení Města Lysá nad Labem

č.7/2015, ze dne 27.10.2015

o placeném stání na místních komunikacích

v době konání výstav

Kalendář výstav v roce 2016:

Název   výstavy Datum
Náš chovatel 2016 15. 01. – 17. 01. 2016
Stavitel 2016,Řemesla 2016 18. 02. – 20. 02. 2016
Zemědělec 2016,Jaro s koňmi 2016 16. 03. – 20. 03. 2016
Elegance, Narcis 2016,Regiony 2016 21. 04. – 24. 04. 2016
Natura Viva 2016 18. 05. – 22. 05. 2016
Růžová zahrada 2016 16. 06. – 19. 06. 2016
Květy 2016 14. 07. – 17. 07. 2016
Domov a teplo 2016 09. 09. – 11. 09. 2016
Kůň 2016 23. 09. – 25. 09. 2016
Zemědělec 2016 06. 10. – 09. 10. 2016
Exotika 2016 26. 10. – 30. 10. 2016
Kola 2016 11. 11. – 13. 11. 2016
Chovatel 2016 18. 11. – 20. 11. 2016
Mikulášské trhy 02. 12. – 04. 12. 2016
Stříbrné trhy 09. 12. – 11. 12. 2016
Zlaté trhy 16. 12. – 18. 12. 2016Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem č.7/2015, ze dne 27.10.2015 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Vymezené oblasti města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

oboustranné stání:
Masarykova

jednostranné stání:
Alešova
Blahoslavova
Čapkova
Legionářská
Riegrova
Smetanova
Šafaříkova
Zahradní

pozemky parc.č.:
492/1 (Legionářská)
3483/2 (Přednádražní prostor)
2126/22 (Za bývalým silem)
623/5 (U ČD Litol)
3451/2 (Husovo náměstí)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.