| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysá nad Labem

Nařízení města č. 2/2017,

kterým se vydává Tržní řád

Rada města se na svém zasedání dne 18.04.2017 usnesením č. 270 usnesla vydat na základě §18 odst.1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11 odst.1 a §102 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl.1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech ( dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):

a) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č.1 tohoto nařízení,

b) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č.2 tohoto nařízení.

Tržním místem („místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“) se rozumí veřejně přístupné místo bez ohledu na vlastnictví pozemku, na kterém se na jednom a více místech, zpravidla pronajatých, prodává zboží a poskytují služby.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení:

a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,

b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.

(3) Před zahájením prodeje musí být zaplacen poplatek za tržní místo na Městské policii Lysá nad Labem. Výše poplatku je uvedena v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích.

Čl.2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží

a poskytování služeb

(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v přílohách č.1 a 2 tohoto nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:

a) při prodeji oděvů krytou kabinkou nebo odděleným prostorem a zrcadlem pro vyzkoušení

zboží,

b) při prodeji obuvi místem pro sezení a obouvátkem pro vyzkoušení zboží,

1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží zdrojem elektrické energie pro

vyzkoušení zboží, pokud to zákazník vyžaduje,

d) při prodeji potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy 2,

e) při prodeji ovoce, zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.

(3) Dočasná místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb podle příloh č.1 a 2 musí

být vybavena:

- obchodním jménem podnikatele nebo firmy, IČ, místem podnikání, sídlem, jménem a

příjmením osoby odpovědné za činnost prodejního místa. Označení musí být uvedeno na

formátu A4,

- prodejce je povinen označit zboží cenami nebo zpřístupnit zákazníkům ceník, případně je o

cenách informovat jiným vhodným způsobem,

- prodejce je povinen vydávat kupujícím doklady o zaplacení zboží.

Čl.3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží

a poskytování služeb

(1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování

služeb na tržních místech je od 08:00 hodin do 18:00 hodin, pokud v příloze č.1 tohoto

nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.

(2) Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována v období a

době dle přílohy č.2 tohoto nařízení.

Čl.4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží

a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst. Po ukončení prodeje je povinen užívaný prostor

zanechat čistý a uklizený,

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.

Čl.5

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží

a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a) dohlížet na dodržování tržního řádu , (ObŽÚ, MěP)

2 Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

b) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi

prodávaného zboží či poskytované služby podle zvláštního zákona 3 ( zajišťuje MěP).

c) v případě prodeje živočišných produktů vést evidenci podle zvláštního zákona 4 ( zajišťuje

MěP).

d) zajistit pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení

(WC, tekoucí voda k umytí rukou – zajištěno na veřejném WC Sokolská ulice, v působnosti

odboru správy majetku).

Čl.6

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při

městských slavnostech, sportovních, kulturních, charitativních, jarmarečních a podobných

akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej

ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej

v pojízdné prodejně a obdobném zařízení, sloužícím k prodeji zboží nebo poskytování

služeb.

(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do

24.prosince běžného roku.

(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před

velikonočním pondělím.

Čl.7

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

Na území města se zakazuje mimo provozovnu poskytovat následující druhy služeb:

- podomní prodej (při němž prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele dům od domu,

bez předchozí objednávky) ve všech budovách určených k bydlení a ubytování fyzických

osob na celém území města, zejména v bytových domech, rodinných domech, zařízeních

sociálních služeb a ubytovacích zařízeních,

- pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb na veřejném prostranství (při nichž prodejce

vyhledává potenciálního spotřebitele z jednoho místa nebo při chůzi), na všech veřejných

prostranstvích na celém území města, určeném pro pohyb chodců a cyklistů.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů, stanovená

zvláštními právními předpisy, nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) O výjimkách z tohoto nařízení rozhoduje rada města zpravidla do 15 dnů od podání

žádosti o udělení výjimky.

3 zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

4 zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)

(3) Poruší-li fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo právnická osoba povinnost

stanovenou tímto nařízením města, dopustí se přestupku a může jí být podle zvláštního

zákona5 uložen správní trest.

(4) Zrušuje se nařízení města č. 3/2013, schválené radou města dne 10.09.2013 usnesením č. 538.

(5) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

................................................. .........................................

Jan Burian Ing. Karel Otava

místostarosta starosta města

Vyvěšeno: 20.04.2017

Sejmuto:09.05.2017

5 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Město Lysá nad Labem

Nařízení města č. 2/2017,

kterým se vydává Tržní řád

Příloha č.1 Seznam tržních míst:

- celoroční provoz

- provozní doba od 8:00 do 18:00 hodin

1) pozemek p.č.492/14 k.ú.Lysá nad Labem Park 30.výročí osvobození

kapacita prodejních míst 6 490 m2

Příloha č.2 Seznam restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst

- letní provoz

- provozní doba dle provozovny, nejdéle do 22:00 hodin

Umístění                                           kapacita v m2 .

1) Nám.B.Hrozného č.p.16, cukrárna Campiello 42,0

2) Sídliště č.p.1786, restaurace Orangerie 42,0

3) Náměstí B.Hrozného č.p.18, občerstvení KEBAB 6,3

4) Daniel´s Burger, Masarykova č.p. 176 6,0

5) Občerstvení u pošty, Masarykova 5,0
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.