+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem je hotov a schválenPráce na vytvoření Strategického plánu rozvoje města (SPRM) začaly na Městském úřadě Lysá nad Labem koncem února. Činnost probíhala v pěti pracovních skupinách, do nichž byli zapojeni nejen úředníci, ale také všichni členové zastupitelstva i externí odborníci. Skupiny podle dohodnutých osnov sbíraly podklady z různých oblastí, během uplynulého období se několikrát sešly. Metodickou pomoc nám poskytovali konzultanti ze společnosti LB plán. Během dubna vznikl první ucelený dokument - Profil města, který zobrazuje historický vývoj města až do dnešní doby.

V průběhu května byla zpracována analýza silných a slabých stránek města, nejprve v pracovních skupinách, nakonec jako globální SWOT analýza. Během června vznikla první varianta návrhové části Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem, která prošla oponenturou v řídicí skupině.
Celkové hodnocení města vyznívá pozitivně, nicméně jako problémové oblasti byla vytipována tato místa: 1) demografický vývoj, 2) stav dopravní infrastruktury, 3) stav některých složek životního prostředí.

V průběhu prázdninových měsíců pokračovaly práce na konečné podobě dokumentů. Návrhová část SPRM vychází z profilu města a obsahuje několik celků, jako je analytický souhrn, dlouhodobá vize města Lysá nad Labem do roku 2030, dlouhodobé strategické cíle rozvoje města do roku 2030, střednědobý program rozvoje města na období 2011- 2015. Ten je naplněn programovými úkoly, tvořenými dílčími aktivitami. Každá z nich má vytvořenu Kartu rozvojové aktivity s určením několika parametrů, např. provázanost na územní plán, odhad nákladů, zdroje financování, rizika realizace. Dosud nevyužitý potenciál je ukryt v málo využívaných atraktivitách města, které by mohly podpořit turistický ruch.
Dlouhodobý rozvoj představuje vizi města do roku 2030. Jejím základem je konzervativní strategie rozvoje, tj. umírněný a rovnoměrný rozvoj ve všech oblastech, s důrazem na stabilizaci a rozvoj ve všech rozhodujících funkcích města.

Kompletní podoba SPRM byla rozeslána členům zastupitelstva jako podkladový materiál před zasedáním zastupitelstva 19.10.2011. Při projednávání se rozvinula diskuse, z níž vyplynula převažující spokojenost s výslednou podobou plánu. Je však nutno SPRM brát jako otevřený dokument, s nímž by se mělo dále pracovat, brát ho jako ucelený souhrn potřeb města, požadavků a námětů pro aktivitu v dalším období. SPRM nechce brát ani nápady politickým stranám a subjektům, které i nadále budou připravovat vlastní volební programy. Limitujícím prvkem pro realizaci plánu jsou finanční zdroje, ať už z rozpočtu města, z dalších národních nebo evropských zdrojů.

Co bylo výrazně kritizováno, bylo menší zapojení veřejnosti do tvorby SPRM, pokud tedy nebereme členy zastupitelstva jako zástupce veřejnosti. SPRM je k dispozici na stránkách města – odkaz ESF. V současné době jednáme s vedením Obchodní akademie Lysá nad Labem, jakou formou bychom „vtáhli“ občany města do práce při uplatňování SPRM.

Dobrým vykročením je i ustavení Výboru pro strategické plánování, iniciativního orgánu zastupitelstva města.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na vytvoření a projednání Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem, za jejich aktivní práci.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.