| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Vedoucí stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího stavebního úřadu  MěÚ Lysá nad Labem v platové třídě 11 pro výkon státní správy.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou.

                    

Místo výkonu práce:    Městský úřad Lysá nad Labem

Nástup: možný od 01.11.2018

   O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

   Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

 • Vysoká škola stavební       - architektura, popř. VŠ právnické vzdělání ( může být i absolvent )
 • schopnost týmové práce
 • velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:

 • praxe v obdobné činnosti
 • znalost problematiky stavební činnosti
 • znalost problematiky samosprávy a státní správy, ZOZ

Přihlášku je třeba doručit do 24.10.2018 do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23,  289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu veďte: „ Výběrové řízení SÚ – vedoucí“.

 

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče, telefonický nebo mailový kontakt.

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
 2.      o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. uchazeč narozený před 1. prosincem 1971 předloží osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon). Do doby obdržení osvědčení uchazeč přiloží čestné prohlášení.

Kontakt + další informace: Výběrová komise v týdnu od 29.10.2018 posoudí přihlášky těch uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky včetně požadovaných podkladů. K osobnímu jednání budou uchazeči pozváni telefonicky nebo mailem.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 03.10.2018  

                                             
                                                                                      .                                                                                                                          
tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 08.10.2018

Sejmuto: 24.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá):