| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Referent odboru ŠSVZaK - agenda samosprávy - kultura

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení

na obsazení místa referenta odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 9 pro agendu samosprávy – kultury.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou.

                    

Místo výkonu práce:                       Městský úřad Lysá nad Labem 

Nástup:   možný od 01.09.2018

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

 • O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.
 • vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání s maturitou
 • schopnost práce v kolektivu
 • uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • pečlivost a příjemné vystupování
 • ŘP sk. B

Výhodou při výběrovém řízení je:

 • praxe při organizování kulturních a společenských akcí
 • kreativita
 • vzdělání humanitního směru
 • znalost problematiky samosprávy a státní správy
 • aktivní znalost cizího jazyka

Přihlášku je třeba doručit do 20.08.2018 do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení ŠSVZaK – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt + další informace:

tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221 nebo vedoucí odboru PaedDr. Bodnárová, tel 325 510 214.

výběr uchazečů provede komise na základě doručených úplných přihlášek včetně požadovaných podkladů, a to v týdnu po 20.08.2018, případně budou uchazeči pozváni k pohovoru telefonicky nebo mailem.                                                                                                    

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

O výsledku budou uchazeči informováni mailem a následně písemně poštou.

V Lysé nad Labem 01.08.2018

                                                                                                                     Ing.Miloš Dvořák

                                                                                                                       tajemník MěÚ

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 02.08.2018

Sejmuto: 20.08.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Kočová Michaela