| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

OPZ, VÝZVA Č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

eu

OPZ, VÝZVA Č. 58
Výzva pro územní samosprávné celky

(obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

 

Město Lysá nad Labem je realizátorem projektu s názvem: „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“,  reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007393  v rámci Výzvy č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019

 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Ing. Miloš Dvořák, tajemník

Kontakt:

Cíle projektu/výstupy

Hlavní Cíl projektu je vytvořit Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města ve všech jeho částech, tj. Profil města, Návrhová část SPRM a tvorba Akčního plánu na rok 2019 v požadované kvalitě a rozsahu a dále nastavení efektivního systému strategického plánování, který budou do budoucna zajišťovat proškolené osoby (pracovníci městského úřadu i zástupci samosprávy), čímž bude zajištěna kontinuita a udržitelnost strategického plánování a řízení města., včetně kontinuální optimalizace a inovace procesů města v souladu s aktuální reformou veřejné správy jako takové – vazba na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 (SRRVS).

Vazba na specifický cíl výzvy č. 58

4.1.1 „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“ - aktivita Podpora tvorby strategických dokumentů (Aktualizace koncepčních a strategických dokumentů).

Očekávané výsledky projektu/ dosažené výstupy

Díky realizaci projektu budou pracovníci MěÚ a zástupci dané samosprávy schopni vypracovat aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem (SPRM), dokument, který je rovněž rámcem pro tvorbu integrovaných plánů rozvoje města a podkladem pro čerpání dotačních prostředků. Aktualizovaný SPRM umožní zlepšení kvality řízení úřadu, zvýší jeho transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti a povede k rozvoji hospodářské prosperity a sociální stability města Lysá nad Labem. Kontinuita a udržitelnost aktivit projektu i po jeho skončení bude zajišťována prostřednictvím zaměstnanců městského úřadu, kteří díky získanému odbornému proškolení a metodickému vedení v oblasti strategického plánování, budou prakticky využívat a dále rozvíjet koncepční a strategické plány a dokumenty k rozvoji města Lysá nad Labem a všech obcí, které spadají do jejího správního obvodu.

Očekávaný pozitivní dopad aktivit projektu ve vazbě na definované cíle:

KA 01 Aktualizace SPRM - PROCES a METODIKA:

- nastavení metodiky procesu vlastní aktualizace s respektováním Metodiky přípravy veřejných strategií (inovace samotného procesu)

- vytvoření vhodného strategického nástroje reflektujícího aktuální potřeby města

- zajištění systematického strategického řízení města

- podpoření implementace inovativních procesů reformy vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné zprávy ČR pro období 2014-2020

- začlenění veřejnosti do rozhodovacích mechanismů města

KA 02 Aktualizace SPRM - VZDĚLÁVÁNÍ

- rozvoj lidských zdrojů - zvýšení kompetencí členů odborného týmu ve strategickém řízení města - zaměstnanci Městského úřadu Lysá nad Labem a zástupci dané samosprávy

- podpora spolupráce s relevantními partnery, externími odborníky a širokou veřejností

- posílení strategického řízení města

- rozvoj podmínek pro podnikatelskou sféru a veřejnost obecně

- kvalitní zajištění veřejných služeb

Soubory ke stažení:
web-mesta-vlozit-informaci.docx

Vyvěšeno: 02.07.2018

Sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Kočová Michaela