| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Pozvánka + program jednání ZM dne 20. 06. 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 510 233 fax 325 552 066
e-mail:


P O Z V Á N K A

na jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná
20. 06. 2018 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.P r o g r a m


1. Zahájení.

2. Návrhy k projednání.

3. Diskuse k obecním záležitostem.

4. Interpelace.

5. Závěr.


Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


Návrhy k projednání.

1. Vyčíslení nákladů na dodatečné připojení domů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, na VaK.
2. Realizace projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem.
3. Veřejnoprávní smlouva a schválení dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú.
4. Dohoda o bezúplatného převodu software Městu Milovice a ZŠ T. G. Masaryka, Milovice.
5. Prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 (nově 3458/10) a části p. č. 2646/2 (nově 2646/7), k. ú. Lysá n. L.
6. Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení.
7. Uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a. s.
8. Kupní smlouva na prodej vstupních objektů do podchodu vč. pozemků.
9. Bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25, k. ú. Litol, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
10. Odkup infrastruktury – vodovodu v ul. Čechova, Lysá n. L.
11. Plánovací smlouvy na vybudování vodovodu v ul. Jaromírovy sady, Lysá n. L.
12. Výkup části pozemků od p. Hory.
13. Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá n. L.
14. Vydání změny č. l Územního plánu Lysá n. L.
15. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017.
16. Doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ul. Komenského, Lysá n. L.
17. Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758, k. ú. Litol.
18. Typová smlouva o nájmu hrobového místa a typová smlouva o úhradě služeb spojených s užívání hrobového místa.
19. Splátkový kalendář na dlužné nájemné za NP v č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L.
20. Úprava rozpočtu města na rok 2018.
21. Úprava Jednacího řádu ZM Lysá n. L.
22. Termíny jednání RM a ZM ve II. pol. r. 2018.
23. Informace o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.
24. Zápis z Finančního výboru 06. 06. 2018.
25. Zápis z Výboru pro obchvat města Lysá n. L. 06. 06. 2018.
26. Zápis z Kontrolního výboru 06. 06. 2018.

Jednotlivé podklady ke stažení: https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/podklady-pro-jednani.

Za správnost: Šťastná I.
13. 06. 2018
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 13.06.2018

Sejmuto: 21.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá):