| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Referent odboru vnitřních věcí - přestupky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení
 
na obsazení  místa referenta odboru vnitřních věcí  Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 10 pro výkon státní správy – agenda přestupkového řízení.
Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 

Místo výkonu práce:  Městský úřad Lysá nad Labem              
Nástup:   možný od 01.04.2018

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

   Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:
VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu s následnou zkouškou u MVČR, příp. doklad
o studiu v jednom z výše uvedených programů s předpokládaným ukončením studia do 31.12.2022

schopnost práce v kolektivu
uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
 
Výhodou při výběrovém řízení je:

zkouška ZOZ
praxe na městském nebo obecním úřadě
znalost problematiky samosprávy a státní správy
 
Přihlášku je třeba doručit do 09.03.2018 do 11:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení PŘESTUPKY  – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt + další informace:

tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221 nebo ref. odboru vnitřních věcí paní Mgr. Ludmila Procházková, tel. 325 510 245.

Výběr uchazečů provede komise na základě doručených úplných přihlášek včetně požadovaných podkladů, a to po 12.03.2018, případně budou uchazeči pozváni k pohovoru v dohodnutém termínu.

O výsledku budou uchazeči informováni mailem a následně písemně poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 12.02.2018                                       
Ing.Miloš Dvořák
tajemník MěÚ
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 12.02.2018

Sejmuto: 09.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš