+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Výběrové řízení - referent odboru městského investora

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení
 na obsazení  místa referenta  odboru městského investora (MI)  MěÚ Lysá nad Labem v platové třídě 9 - 10 pro výkon samosprávy při přípravě a realizaci investičních akcí města.

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou

 Místo výkonu práce:        Městský úřad Lysá nad Labem
Nástup:    možný od 01.02.2018 

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

vysokoškolské vzdělání stavebního směru, minimálně úplné střední vzdělání s maturitou – stavební směr
schopnost týmové práce
velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
 
Výhodou při výběrovém řízení je:

praxe v obdobné činnosti
znalost problematiky investiční činnosti
znalost problematiky samosprávy a státní správy
 
Přihlášku je třeba doručit do 29.01.2018  do 11:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23,  289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu veďte: „Výběrové řízení  MI  – referent“.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče, telefonický nebo mailový kontakt.

 K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 Kontakt + další informace:

tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221, vedoucí odboru PaedDr. Jan Štěpánek nebo projektová manažerka paní Ing. Caroline Chudobová,  oba 325 510 265.

Výběrová komise od 29.01.2018 posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů.  Uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru ve dnech 30.01. až 31.01.2018.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 09.01.2018                                                

Ing.Miloš Dvořák
tajemník MěÚ
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.01.2018

Sejmuto: 29.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš