+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Výběrové řízení - referent odboru vnitřních věcí - občan. průkazy a cestovní doklady

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení
 
na obsazení  místa referenta odboru vnitřních věcí  Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 8 pro výkon státní správy – agenda občanských průkazů a cestovních dokladů.

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 

Nástup:   možný od 01.02.2018
Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem

   O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:
nejméně úplné střední vzdělání s maturitou
schopnost práce v kolektivu
uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
 
Výhodou při výběrovém řízení je:

zkouška ZOZ – evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní  doklady
praxe na městském nebo obecním úřadě
znalost problematiky samosprávy a státní správy
 
Přihlášku je třeba doručit do 22.01.2018 do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení OBČ. PRŮKAZY  – zaměstnání“.

 Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

 K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt + další informace:
tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221 nebo vedoucí odboru paní Irena Šťastná,
tel. 325 510 229.

Výběr uchazečů provede komise na základě doručených úplných přihlášek včetně požadovaných podkladů, a to po 22.01.2018, případně budou uchazeči pozváni k pohovoru v dohodnutém termínu.

O výsledku budou uchazeči informováni mailem a následně písemně poštou.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 05.01.2018                                                

Ing.Miloš Dvořák
tajemník MěÚ
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 05.01.2018

Sejmuto: 22.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš