+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Pozvánka + program jednání ZM dne 13.12.2017

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 510 233 fax 325 552 066
P O Z V Á N K A

na jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná
13. 12. 2017 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.

P r o g r a m


1. Zahájení.

2. Návrhy k projednání.

3. Diskuse k obecním záležitostem.

4. Interpelace.

5. Závěr.

Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


Návrhy k projednání.

1. Návrh na vydání změny č. 1A územního plánu.
2. Výkup části pozemku p. č. PK 2832, k. ú. Lysá n. L. pro výstavbu obchvatu města.
3. Prodej částí obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol (p. č. 144/3 a 144/5).
4. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol (p. č. 322/18).
5. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L.
6. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav.
7. Plánovací smlouva na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Komenského.
8. Plánovací smlouva na prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce.
9. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za nebytové prostory.
10. PD – Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace. (V 18:00 hodin přizváni projektanti.)
11. Zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.
12. Úprava rozpočtu města na rok 2017.
13. Návrh rozpočtu města na rok 2018.
14. Veřejnoprávní smlouva s TK Slovan Lysá n. L. na poskytnutí finančního příspěvku na spoluúčast při realizaci projektu Závlaha 2017.
15. Veřejnoprávní smlouva s p. Lukášem Fuchsem na poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin.
16. Uzavření veřejnoprávních smluv se spolky TSK Dynamik, Dance Emotion a FK Litol, mládež.
17. Doplnění stanov Mikroregionu Polabí.
18. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
19. Termíny jednání ZM v roce 2018.
20. Informace o petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem.
21. Informace o petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem.
22. Informace o uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018.
23. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.
24. Informativní zpráva o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.
25. Informace o ceně vodného a stočného v roce 2018.

Jednotlivé podklady ke stažení: https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/podklady-pro-jednani.

Za správnost: Šťastná I.
06. 12. 2017
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 06.12.2017

Sejmuto: 14.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá):