+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Vedoucí stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení
 
na obsazení  místa vedoucího  stavebního úřadu  MěÚ Lysá nad Labem v platové třídě 11 pro výkon státní správy.

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
Místo výkonu práce:        Městský úřad Lysá nad Labem

 Nástup:   možný od 01.01.2018 

 O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

 Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

Vysoká škola  stavební  - architektura, popř. VŠ právnické vzdělání ( může být i absolvent )
schopnost týmové práce
velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
 
Výhodou při výběrovém řízení je:

praxe v obdobné činnosti
znalost problematiky stavební činnosti
znalost problematiky samosprávy a státní správy, ZOZ
 
Přihlášku je třeba doručit do 18.12.2017  do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23,  289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu veďte: „ Výběrové řízení  SÚ – vedoucí“.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče, telefonický nebo mailový kontakt .

K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
uchazeč narozený před 1. prosincem 1971 předloží osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon). Do doby obdržení osvědčení uchazeč přiloží čestné prohlášení.
Kontakt + další informace:
tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221.

Výběrová komise v týdnu od 18.12.2017 posoudí přihlášky těch uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky včetně požadovaných podkladů. K osobnímu jednání  budou uchazeči pozváni telefonicky nebo mailem.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

 V Lysé nad Labem 01.12.2017                                                

 Ing. Miloš Dvořák
tajemník MěÚ
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.12.2017

Sejmuto: 18.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš