+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Vedoucí technické skupiny města Lysá nad Labem

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení
 
na obsazení  místa vedoucího technické skupiny MěÚ Lysá nad Labem v platové třídě 9. – 10.  pro výkon samosprávy – řízení menší pracovní skupiny pro zajištění úklidu veřejného prostranství města a drobnou údržbu mobiliáře.

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
Místo výkonu práce:   Lysá nad Labem

Nástup:   možný od 01.01.2018 

   O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

 Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:

nejméně SŠ s maturitou, případně vyučení + maturita
schopnost týmové práce a řízení kolektivu
uživatelská znalost PC
spolehlivost, důslednost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi 
 
Výhodou při výběrovém řízení je:

praxe v obdobné činnosti
manuální zručnost
znalosti v údržbě zeleně, základy zahradnictví
znalost problematiky samosprávy a státní správy
 
Přihlášku je třeba doručit do 18.12.2017  do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23,  289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu veďte: „ Výběrové řízení  Technická skupina  – vedoucí“.

 Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče, telefonický nebo mailový kontakt .

 K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Kontakt + další informace:

tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221.

Výběrová komise v týdnu od 18.12.2017 posoudí přihlášky těch uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky včetně požadovaných podkladů. K osobnímu jednání  budou uchazeči pozváni telefonicky nebo mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 01.12.2017                                        
Ing.Miloš Dvořák
tajemník MěÚ
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.12.2017

Sejmuto: 18.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš