| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Referent odboru dopravy

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Výběrové řízení
 
na obsazení  místa  referenta odboru dopravy  Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 10 pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě:

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem  
Nástup:    možný od 01.12.2017

 O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

   Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:
VŠ, Vyšší odborná škola nebo nejméně úplné střední vzdělání s maturitou
schopnost práce v kolektivu
uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
 
Výhodou při výběrovém řízení je:
praxe v obdobné činnosti
ZOZ – přestupky v dopravě
znalost problematiky samosprávy a státní správy
 
Přihlášku je třeba doručit do 27.11.2017 do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte:  „ Výběrové řízení OD – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

 K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt + další informace:

tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221 nebo vedoucí odboru Ing. Novotná, tel 325 510 200.

Výběrová komise od 28.11.2017 posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů. Uchazeči budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru dne 29.11.2017 telefonicky nebo mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 10.11.2017                                                


Ing.Miloš Dvořák
tajemník MěÚ

 Vyvěšeno: 10.11.2017
Sejmuto: 27.11.2017
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 27.11.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš