+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Referent finančního odboru - mzdový účetní

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Město Lysá nad Labem
Kancelář Městského úřadu
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel.+420 325 510 221,e-mail dvorak@mestolysa.cz
 
Výběrové řízení
 
na obsazení  místa referenta finančního odboru  Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 9 pro mzdovou a personální agendu - mzdový (mzdová) účetní.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem                                 
Nástup:   možný od 01.12.2017 

                                                                                
   O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.

Zájemci dále musí splňovat tyto předpoklady:
úplné střední vzdělání s maturitou
schopnost práce v kolektivu
uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
 
Výhodou při výběrovém řízení je:
praxe v mzdovém účetnictví
znalost problematiky samosprávy a státní správy 
 
Přihlášku je třeba doručit do 27.11.2017 do 18:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení FO – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny  následující dokumenty:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt + další informace:
tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221 nebo vedoucí odboru Ing. Polenová, tel 325 510 232.

Výběrová komise  od 28.11.2017 posoudí přihlášky těch uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky včetně požadovaných podkladů. K případnému pohovoru dne  29.11.2017  budou uchazeči pozváni telefonicky nebo mailem. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 10.11.2017                                                

Ing.Miloš Dvořák
tajemník MěÚ

Vyvěšeno: 10.11.2017
Sejmuto: 27.11.2017
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 27.11.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš