+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Pozvánka + program jednání ZM dne 20.09.2017

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 510 233 fax 325 552 066
e-mail: karel.otava@mestolysa.cz
P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná
20. 09. 2017 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.

P r o g r a m

1. Zahájení.

2. Návrhy k projednání.

3. Diskuse k obecním záležitostem.

4. Interpelace.

5. Závěr.

Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


Návrhy k projednání.

1. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Komenského (přizván žadatel).
2. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na odkoupení obecních pozemků v lokalitě Hrabanov.
3. Žádost o odprodej části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L., ul. Slunéčkova.
4. Využití domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.
5. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Karlovu.
6. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.
7. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol, ul. Dolejší.
8. Projednání odkupu artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.
9. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
10. Uzavření splátkového kalendáře na dlužené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
11. Výkup pozemku p. č. 3628/77 a p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, od Povodí Labe.
12. Uzavření darovacích smluv na pozemky mezi Městem Lysá n. L. a Středočeským krajem.
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ.
14. Žádost o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na území města.
15. Aktualizace Statutu Charitativního programu.
16. Změna Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
17. Úprava rozpočtu města na rok 2017.
18. Zápis z jednání KV dne 29. 06. 2017.
19. IZ – Studie „Posouzení účelnosti světelné signalizace podle TP 81 na křižovatce Husovo náměstí – Poděbradova – Čs. armády, Lysá n. L.“ zpracovanou firmou Eltodo, a. s., v 7/2017.
20. IZ – vyjádření k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L.
21. Zápis z Finančního výboru dne 07. 09. 2017.
22. Přehled kulturních akcí města pořádaných v r. 2017 a plánovaných na r. 2018.

Jednotlivé podklady ke stažení: https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/podklady-pro-jednani

Za správnost: Šťastná I.
13. 09. 2017
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 13.09.2017

Sejmuto: 21.09.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Šťastná Irena