+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

za rok 2018

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem             IČO 00239402

                           Husovo náměstí 23

                           289 22 Lysá nad Labem

 

Číselný údaj/

komentář

 

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok

 

 

26

 

a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

 

1

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

 

0

 

c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

 

Nebyly

 

c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti

 

 

Nevznikly

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

 

 

0

 

e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 

 

0

 

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

 

 

Nebyly požadovány

 

 

Komentář: V roce 2018 došlo oproti roku 2017 k dalšímu mírnému poklesu – 26 žádostí, v roce 2017 došlo 32 žádostí, v roce 2016 došlo 34 žádostí, v roce 2015 jich bylo 23, v roce 2014 jich bylo 13, v roce 2013 jich bylo 10.

Žádosti byly poskytovány bezplatně, většinou jsou poskytovány v elektronické podobě.

Většina žadatelů – 21 – byly fyzické osoby, 4 žádosti dorazily od právnických osob (žádosti o poskytnutí spisů k dopravním přestupkům), 1 žádost od advokáta – sdělení činnosti divadelního spolku.

 

 

  1. Obsah podaných žádostí a poskytnutých informací:

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona) a četnost:

Popis informace                                                                                                           Četnost

Provoz stacionárního radaru –technická dokumentace                                               9

Přehled investičních stavebních akcí města, stavební řízení, dokumentace                6

Dopravní přestupky – kopie spisů, informace                                                             4

Informace o chovné stanici psů                                                                                   1

Informace o územním plánu                                                                                        1

Informace o Králíčkově vile v Litoli                                                                           1

Informace o údržbě veřejného osvětlení                                                                     1

Informace o konání divadelních představení                                                              1

Informace o daňových nedoplatcích a způsobu vymáhání pohledávek                      1

Informace o odměnách za zpracování dopravních přestupků                                     1

Celkem                                                                                                                        26

 

Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, do 31.12.2018 tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Zveřejněno: 25.02.2019

 

 

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.