+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem           

                            Husovo náměstí 23

                            289 22 Lysá nad Labem

                            IČO 00239402

Číselný údaj / komentář

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok

8

a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebyly

c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti

Nevznikly

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

2

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Nebyly požadovány

 

Komentář:

V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k poklesu počtu žádostí o informaci dle zák.č.106/1999 Sb, v roce 2011 jich bylo 23.

V roce 2012 z celkového počtu 8  žádostí se 2 žádosti  týkaly územního plánu, 2 přístupu do registrů, 2 žádosti městského kina a po jedné veřejně prospěšných prací  a  zakázky o audit hospodaření města a mikroregionu.

Dvě stížnosti se týkaly neposkytnutí informace o provozovateli městského kina a nabídce na jeho provozování. Bylo vyřešeno poskytnutím požadovaných informací v el.podobě.

Ing.Miloš Dvořák, tajemník

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.