+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem
IČO 00239402


Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje buď plný text informace anebo doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona):

1) Dne 28.1.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 3 o poskytnutí spisu. Dne 2.2.2016 tajemník MěÚ poskytl odpověď prostřednictvím datové schránky: na základě Vaší žádosti ze dne 28.01.2016 Vám zasílám spis zn. OD/xxxxx/15 k dopravnímu přestupku. Vzhledem k zaslání spisu datovou schránkou je poskytnutí informace bezplatné.

2) Dne 29.1.2016 požádala fyzická osoba (mailová adresa) o informaci dle výše uvedeného zákona – smlouva se společností Czech Radar a všech dodatků. Dne 12.2.2016 tajemník MěÚ poskytl mailem odpověď: Dobrý den, potvrzuji přijetí Vaší žádosti ze dne 29.01.2016, podání odpovídá správnímu řádu. Požadovaná smlouva a dodatky je veřejně přístupná na stránkách města, kde si ji každý může prohlédnout, případně stáhnout.

Z důvodu úspory svého času požadované texty přikládám.

3) Dne 4.2.2016 požádala firma Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb., týkající se investičních akcí na rok 2016. Dne 10.2.2016 informoval tajemník MěÚ paní Mgr. Šindelářovou, Research manager, o tom, že plánované investiční akce jsou veřejně dostupné ve schváleném rozpočtu města. Pro podrobný výčet požádal o upřesňující údaje – nebyla žádná odezva. Telefonické číslo na žádosti trvale nikdo neobsluhuje, proto další činnost byla ukončena.

4) Dne 9.3.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o informace týkající se provozu a servisu stacionárního radaru ve Starém Vestci. Identické dotazy obdržel Ing. Moc, starosta Starého Vestce. Dne 18.3.2016 odpověděl tajemník MěÚ mailem: Dobrý den, potvrzuji příjem žádosti o informace ze dne 09.03.2016, která odpovídá zákonu č. 106/1999 Sb.

Zasílám odpověď za výše uvedená čísla, ze Starého Vestce mě o to požádal pan starosta Ing. Zdeněk Moc.

ad 1) + 4) Na území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem je umístěn jeden stacionární měřič rychlosti vozidel. Měřič je umístěn v centru obce Starý Vestec ve směru od obce Velenka.

Měřič není vlastnictvím žádné obce, zařízení je pronajímáno od společnosti Czech Radar, a.s.

Smlouva s dodatky č. 1 a 2 je veřejně dostupná dálkovým přístupem na stránkách města Lysá nad Labem v registru smluv. Nad rámec zákonných povinností Vám zasílám náhledy smluv v příloze mailu.

ad 2) Servis včetně cejchování měřidla zajišťuje Czech Radar, a.s.

ad 3) Smlouva + 2 dodatky jsou v příloze mailu.

5) Dne 23.3.2016 požádala fyzická osoba (mailová adresa) o informace týkající se spisové služby na MěÚ. Dne 5.4.2016 odpověděl tajemník MěÚ mailem: Veškerá korespondence (došlá i odeslaná) v papírové nebo elektronické podobě podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MěÚ Lysá nad Labem. Každý dokument je opatřen skartačním znakem (A- archivace, S – skartace, V- výběr) který určuje, co se s danou písemností bude dít dále, a dobu, kdy se tak stane.

Příklady:

A/10 písemnost se po 10 letech předává do státního archivu

S/1 písemnost lze po 1 roce skartovat

V/5 písemnost je po 5 letech posouzena pracovníky státního archivu, zda se

písemnost skartuje nebo zařadí do státního archivu.

Pro zařazení dokumentů je vydána příloha o 32 stranách A4, která podrobně uvádí, jak příslušný dokument zařadit. Archivace a skartace se provádí zpravidla 1x za rok, je o tom zpracovaný protokol, který se ukládá u tajemníka úřadu, který je ze zákona odpovědný za tuto oblast.

Tato procedura je stejná pro papírové i elektronické dokumenty. V papírové podobě se skartace provádí odvozem do specializované firmy, která je certifikovaná pro tuto činnost a proces je zabezpečen proti úniku dokumentů. V elektronické podobě se skartace provádí smazáním záznamu.

Datové zprávy jsou v elektronické podobě, takto se uchovávají na serverech MěÚ, a to po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

6) Dne 24.3.2016 požádala fyzická osoba z Pardubic o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 29.3.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování. Úhrada byla připsána na účet města k 13.4.2016 a následující den byla kopie spisu žadateli odeslána.

7) Dne 30.3.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 4.4.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování spisu.

8) Dne 6.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 7.4.2016 byl spis OD/xxxxx/16 poskytnut zdarma v elektronické podobě.

9) Dne 6.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 7.4.2016 byl spis OD/yyyyy/16 poskytnut zdarma v elektronické podobě.

10) Dne 8.4.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 13.4.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování spisu.

11) Dne 15.4.2016 požádala fyzická osoba ze Znojma o poskytnutí informací o programovém vybavení pro spisovou službu. Dne 25.4.2016 odpověděl tajemník MěÚ v tomto rozsahu: MěÚ Lysá nad Labem používá spisovou službu, která je certifikována jako agendový informační systém veřejné správy.

Dodavatel: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové.

Kontakty: www.tmapy.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nasazení spisové služby na profesionální úrovni bylo vynuceno přechodem veřejné správy na datové schránky po roce 2009. Naše předchozí spisová služba nebyla s DS kompatibilní, a proto na základě veřejné zakázky po výběrovém řízení byla vybrána firma T-MAPY.

12) Dne 3.5.2016 požádala fyzická osoba z Pardubic o podrobné informace týkající se provozování stacionárního radaru v obci Starý Vestec. Dne 18.5.2016 poskytl tajemník MěÚ odpověď bezplatně v elektronické podobě v tomto rozsahu:

ad1)

Stacionární radar ve Starém Vestci je provozován na základě Smlouvy o nájmu zařízení z 26.11.2009 mezi městem Lysá nad Labem a společností CZECH RADAR a.s. Smlouva je doplněna dvěma dodatky. Všechny dokumenty jsou v příloze ve formátu PDF. V letech 2014 – 2016 nebyly uzavírány žádné další dodatky.

ad 2) Statistika:

Rok 2013

Od 1.1. do 31.12.2013 zahájeno 20 101 případů

odloženo či zastaveno 13 044 případů

počet uložených pokut 325

vybráno v tis. Kč 11 607


Rok 2014

Od 1.1. do 31.12.2014 zahájeno 13 947 případů

odloženo či zastaveno 17 885 případů

počet uložených pokut 1 666

vybráno v tis. Kč 15 378


Rok 2015

Od 1.1. do 31.12.2015 zahájeno 19 579 případů

odloženo či zastaveno 15 217 případů

počet uložených pokut 1 802

vybráno v tis. Kč 15 206


Údaje jsou převzaty z výroční zprávy o činnosti MěÚ Lysá nad Labem, a to vždy za celý uzavřený rok. Údaje uvádím i přes to, že bych Vás mohl jen informovat o tom, že zprávy jsou přístupné dálkovým přístupem na www.mestolysa.cz

ad 3) + 4) Citované judikáty jsou Městskému úřadu Lysá nad Labem známy.

ad 5) Firma CZECH RADAR a.s. žádné pokuty nevybírá, a není to ani v součinnosti města s firmou. Firma je vlastníkem technického zařízení, které si město na základě smlouvy pronajímá. Firma garantuje provozuschopnost zařízení a dokládá přesnost měření, ale není žádným způsobem zapojena do nakládání se získanými daty. Získaná data vyhodnocuje Městská policie Lysá nad Labem. Ztotožnění vozidla probíhá v centrálním registru vozidel a následné zpracování provádějí oprávněné úřední osoby, které jsou zaměstnanci města. Tito zaměstnanci nejsou nikterak finančně zainteresováni na výši vybraných pokut, které jsou příjmem města.

Z popisu procesu nikterak nevyplývá „široká míra participace pronajímatele na vedení přestupkového řízení a na vymáhání uložených pokut“.

S Vaším názorem, že činnost MěÚ Lysá nad Labem je protiprávní, se neztotožňuji.

Přílohy: (v PDF) Smlouva o nájmu…, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2

13) Dne 4.5.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o sdělení jména zaměstnance, jehož náklady (i částečné) jsou hrazeny dle smlouvy uzavřené mezi městem a společností Czech Radar. Dne 18.5.2016 poskytl tajemník MěÚ bezplatně mailem na udanou mailovou adresu následující odpověď:

Smlouva se společností CZECH RADAR s oběma dodatky Vám byla poskytnuta v elektronické podobě na Váš USB flash disk.

Dodatkem č. 1 ze dne 26.11.2009 byl do čl. VII smlouvy vložen nový odstavec č.7. V Dodatku č. 2 ze dne 08.08.2012, čl. 2, se tento odstavec bez náhrady vypouští.

Požadovaná informace tedy zní: žádné pracovní místo ke dni 25.1.2016 a 1.4.2016 nebylo hrazeno dle článku II odstavce 4 Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2009.

14) Dne 29.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o informace, které se týkají práce s dokumenty v datových schránkách, v elektronické podobě nebo v papírové formě ve spisové službě. Dne 3.5.2016 odpověděl tajemník MěÚ následujícím způsobem:

ad 1)

Sděluji, že datové zprávy jsou doručovány a zpracovávány v elektronické podobě, takto se uchovávají na serverech MěÚ, a to po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

ad 2, 3, 4) Veškerá korespondence (došlá i odeslaná) v papírové nebo elektronické podobě podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MěÚ Lysá nad Labem, který se striktně drží metodiky MVČR (včetně přílohy) a byl schválen Státním oblastním archivem Nymburk. Každý dokument je opatřen skartačním znakem (A- archivace, S – skartace, V- výběr) který určuje, co se s danou písemností bude dít dále, a dobu, kdy se tak stane.

Příklady:

A/10 písemnost se po 10 letech předává do státního archivu

S/1 písemnost lze po 1 roce skartovat

V/5 písemnost je po 5 letech posouzena pracovníky státního archivu, zda se

písemnost skartuje nebo zařadí do státního archivu.

Pro zařazení dokumentů je vydána příloha o 32 stranách A4, která podrobně uvádí, jak příslušný dokument zařadit. Archivace a skartace se provádí zpravidla 1x za rok, je o tom zpracovaný protokol, který se ukládá u tajemníka úřadu, který je ze zákona odpovědný za tuto oblast.

Tato procedura je stejná pro papírové i elektronické dokumenty. V papírové podobě se skartace provádí odvozem do specializované firmy, která je certifikovaná pro tuto činnost a proces je zabezpečen proti úniku dokumentů. V elektronické podobě se skartace provádí smazáním záznamu.

ad 4)

DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

276 Doprava

276.1 Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti

276.1.1 Integrované dopravní systémy A/10

276.1.2 Dopravní průzkumy A/10

276.2 Jízdní řády S/5

276.3 Mechanizace nakládky a vykládky S/5

276.4 Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště V/5

276.5 Státní odborný dozor na dodržování podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích S/5

276.6 Rozvoj motorismu S/5

276.7 Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

276.7.1 Registrace provozování autoškol, odvolání k registraci

provozování autoškol, změny a odnětí V/10

276.7.2 Státní dozor ve věcech upravených zákonem V/5

276.7.3 Odborná způsobilost učitelů autoškol V/101)

276.7.4 Kontrola zkušebních komisařů S/10

276.7.5 Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel S/10

276.7.6 Schvalování výcvikového vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny

v jeho užívání S/5

276.7.7 Zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám S/5

276.7.8 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče S/5

276.7.9 Protokoly o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění S 20

276.9 Eurolicence S/5

276.10 Bezpečnost silničního provozu V/5

277 Silniční doprava

277.1 Nákladní přeprava:

277.1.1 Stanovisko k vydání a odebrání koncese S/10

277.1.2 Povolení pro dopravní činnost, která není živností S/5

277.1.3 Povolení k provozu nákladních vozidel o sobotách a nedělích S/5

277.1.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti v nákladní dopravě S/51)

277.1.5 Finanční způsobilost k provozování nákladní dopravy S/5

277.1.6 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S/5

277.2 Přeprava osob:

277.2.1 Stanovisko k vydání koncese S/10

277.2.2 Licence k provozování pravidelné autobusové dopravy V/5

277.2.3 Povolení k přepravě osob, která není živností S/5

277.2.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti k dopravě osob S/51)

277.2.5 Smlouvy o závazku veřejné služby S/51)

277.2.6 Finanční způsobilost k provozování dopravy osob S/5

277.2.7 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S/5

277.3 Taxislužba:

277.3.1 Odborná způsobilost, zkoušky S/15

277.3.2 Místopis, zkoušky S/15

277.3.3 Odvolání proti rozhodnutí S/5

277.4 Nemotorová doprava S/5

278 Technika silniční dopravy

278.5 Osvědčení k provozování stanic technické kontroly S/101)

278.6 Osvědčení k provozování stanic měření emisí S/101)

278.7 Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování stanic měření emisí S/10

279 Městská doprava

279.1 Osvědčení o oprávnění podnikání v městské hromadné dopravě S/151)

279.2 Odvolací řízení S/5

280 Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích

280.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace A/10

280.2 Příprava plánů investic a velkých oprav V/10

280.4 Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení) S/5

280.6 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů S/5

280.7 Zimní údržba pozemních komunikací S/5

280.8 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/5

280.9 Odvolání proti rozhodnutí týkajících se pozemních komunikací V/10

280.10 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5

280.13 Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A/20

280.14 Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací A/10

280.15 Cyklostezky V/5

280.16 Nemovitosti

280.16.1 Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní komunikaci A/10

280.16.2 Zřizování věcných břemen A/10

280.17 Reklamní zařízení S/5

280.18 Kontrolní vážení S/5

280.21 Pověření osob oprávněných k zastavování vozidel S/5

280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení S/5

280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5

280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5

280.25 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S/20

280.26 Neplatné řidičské průkazy S/1

ad5)

Účetnictví GINIS od firmy Gordic

Spisová služba od firmy T-MAPY

15) Dne 11.5.2016 požádal pan JUDr. Ing. Ondřej Horázný, Ondříčkova 1304/9, Praha 3, zastupující jednoho klienta, o poskytnutí smlouvy se společností Czech Radar a všech dodatků. Dne 11.5.2016 zaslal tajemník MěÚ požadované dokumenty bezplatně na udanou mailovou adresu.

16) Dne 20.5.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu v elektronické podobě. Dne 26.5.2016 poskytl tajemník MěÚ informace v elektronické podobě do datové schránky žadatele, a proto je poskytnutí informace bezplatné.

17) Dne 2.6.2016 požádala fyzická osoba ze Znojma o poskytnutí informací o počtu a schválení žádostí o zateplení objektů v tomto rozsahu: jednotlivě pro roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 (do data doručení této žádosti) o informaci:

1) kolik žádostí bylo podáno na základě Usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 282/II ze dne 2. 5. 2012, které ukládá, aby stavebník, pokud bude provádět tepelnou izolaci nemovitosti silnější než 5 cm a bude zasahovat do pozemků ve vlastnictví města, požádal město o souhlas,

2) kolik výše uvedených žádostí bylo předáno ke schválení radě nebo zastupitelstvu Města Lysá nad Labem s kladným vyjádřením příslušného odboru (např. stavebního úřadu a/nebo odboru správy majetku a investic),

3) kolik z těchto žádostí bylo schváleno radou nebo zastupitelstvem Města Lysá nad Labem.

Dne 13.6.2016 poskytl tajemník MěÚodpověď v tomto rozsahu:

Odpověď bude poskytnuta v elektronické podobě bezplatně.

Uvádím odkaz na stránky města, kde jsou usnesení rady a zastupitelstva zveřejňována a žadatel může z veřejně dostupných zdrojů informaci získat.

V tabulce uvádím požadované údaje. V letech 2012 – 2015 posuzovala žádosti rada města, od 11/2015 přešly kompetence na zastupitelstvo města.


RM 2012 RM 2013 RM 2014 RM 2015 RM 2016
datum

počet

datum

počet

datum

počet

datum

počet

datum

počet

2.5.

2

8.1.

1

11.3.

1

21.4.

2

2.3.

12

28.8.

1

5.2.

1

8.4.

1

5.5.

1

30.3.

1+14

9.10.

2+11

12.3.

1

22.4.

1

2.6.

1

11.5.

15

6.11

12

9.4.

1+13

3.6.

1

16.6.

1

23.4.

1

5.8.

1

29.9.

1

18.6.

1

2.9.

2

13.10.

12

13.8.

2

16.9.

124.9.

1Celkem

7

Celkem

10

Celkem

8

Celkem

7

Celkem

3+1 neschv.


Podmínky:

x1 s podmínkou vrácení dlaždic
x2 s podmínkou max. tloušťky 100 mm
x3 s podmínkou záboru chodníku a zabezpečení výkopových prací
x4 dodržet podmínky stavebního úřadu a DI Nymburk, max.tloušťka 100 mm
x5 neschváleno

Ke všem žádostem byla připojena vyjádření stavebního úřadu nebo odboru správy majetku, v některých případech rada (resp. zastupitelstvo) města připojilo do usnesení podmínky (viz index). Za uvedenou dobu nebyla schválena 1 žádost ze dne 11.5.2016.

18) Dne 11.06.2016 požádala společnost ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2, o poskytnutí informací o správním deliktu pod sp. zn. OD/xxxxx/15. Dne 13.6.2016 tajemník poskytl následující odpověď: podatelna MěÚ Lysá nad Labem zaevidovala dne 11.06.2016 pod č,j, OD/xxxxx/16 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Ke sp. zn.yyyyyy sděluji, že dne 28.04.2016 odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem dle ustanovení § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, postoupil kompletní spisový materiál uvedené věci k přezkoumání a vydání rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Podatelna KÚ přijala písemnost dne 02.05.2016. O postoupení spisu byla vaše společnost informována.

MěÚ Lysá nad Labem v této chvíli nedisponuje žádnými podklady ke spisu OD/112975/15, a proto vám požadované informace nemůžeme zaslat. Jakmile obdržíme spis z KÚ, budou vám informace poskytnuty.

Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem
Zveřejněno: 13.06.2016
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.