+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Informace o výsledcích kontrol provedených Městským úřadem Lysá nad Labem

za rok 2014

(dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole)
Odbor:

Obecní živnostenský úřad

Dodržování zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon) a dodržování vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

48

Právnické osoby

9

Celkem

57
Zjištěná pochybení v některých případech:

- neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem

živnostenskému úřadu,

- neoznačení provozovny
Závažná pochybení: nezjištěnaOdbor:

Stavební úřad

Dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

32

Právnické osoby

12

Celkem

44
Nejčastější zjištěná pochybení:

- stavby prováděné bez schválené dokumentace, řešeno ve správním řízení
Závažná pochybení: nezjištěnaOdbor:

Dopravy

Dodržování zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

0

Právnické osoby

2

Celkem

2
Nejčastější zjištěná pochybení:

- poškození komunikace vlivem opotřebení
Závažná pochybení: nezjištěna


Odbor:

Finanční – interní audit

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

0

Právnické osoby – příspěvkové organizace zřízené městem Lysá nad Labem

18

Celkem

18
Nejčastější zjištěná pochybení: nezjištěna
Závažná pochybení: nezjištěna
Odbor:

KMÚ – krizové řízení

Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

0

Právnické osoby – obce ve správním obvodu

1

Celkem

1
Nejčastější zjištěná pochybení: nebyla zjištěna
Závažná pochybení: nebyla zjištěna
Odbor:

KMÚ – zkušební komisař

Dodržování zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

0

Právnické osoby - autoškoly

0

Celkem

0
Nejčastější zjištěná pochybení: kontroly nebyly prováděny
Odbor:

vnitřních věcí

Dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

0

Matriční úřady

1

Celkem

1
Nejčastější zjištěná pochybení: závady nezjištěny
Závažná pochybení: nezjištěna
Odbor:

Životního prostředí

Dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění

Kontrolované osoby

Počet kontrol

Fyzické osoby

0

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající

94

Celkem

94
Nejčastější zjištěná pochybení:

- nevyužívání systému odpadového hospodářství zavedeného městem (nemají smlouvu)

- nedostatečná evidence nakládání s nebezpečným odpadem
Závažná pochybení: nebyla zjištěna
Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Dne: 27.02.2015

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.