| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Stavební řízení je upraveno v § 108 a násl. stavebního zákona.

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Kde, s kým a kdy

S referenty územního rozhodování a stavebního řádu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Potřebné doklady

Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu.

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů. Položka 18 sazebníku správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 112) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).

Další účastníci

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Je umožněno žádat o stavební povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Opravné prostředky

Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.