| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Územní souhlas upravuje § 96 stavebního zákona.

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Kde, s kým a kdy

S referenty územního rozhodování a stavebního řádu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Potřebné doklady

Předložit vyplněnou žádost o vydání územního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti.
 

K žádosti žadatel připojí

 1. doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,
 2. souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4,
 3. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 4. souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
 5. jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě.
Dostupné soubory:
žádost o vydání loveckého lístku OBLÍBENÉ
Datum 2014-05-13 Velikost 33.64 KB Stáhnout 386 Stáhnout
 
 

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů. Položka 17 sazebníku správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení

 •  je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení
 • jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením o projednání záměru v územním řízení.

Další účastníci

Vlastníci sousedních pozemků a staveb.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Je umožněno žádat o vydání územního souhlasu elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Opravné prostředky

Územní souhlas je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu.

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.