| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní popis

Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Oprávněn jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona.

Zahájení řešení

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle prováděcího předpisu.

Na které instituci řešit

Kde, s kým a kdy

S referenty územního rozhodování a stavebního řádu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Potřebné doklady

Předložit vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti.

Potřebné formuláře

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu.

Poplatky a úhrada

Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území a dělení a scelování pozemků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů. Položka 17 sazebníku správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).

Další účastníci

Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad.

Další činnosti

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

Elektronická služba

Je umožněno žádat o územní rozhodnutí elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

Postup dle předpisu

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 

Opravné prostředky

Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zbraslavská 11, Praha 5. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

Sankce

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.